بحران در اردوی حريف پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

االهلی فصل تازه ليگ عربستان را با شكست شروع كرد و بدتر اينكه در آستانه بازی حســاس بــا پرســپوليس در ليگ قهرمانان وضعيت خوبــی ندارد.لئوناردو دســوزا كه پر سر و صداترين و مهمترين خريد تابستانی اين باشــگاه بود با وجود امضــای پيش قرارداد به خاطر مســائلی راضی به حضور در اين تيم نشــد و حاال باشــگاه االهلی دنبال يك بازيكن جديد است. از طرفی مدافع نيجريه ای و جديد اين باشگاه هم ماالريا گرفت و قراردادش فسخ شــد.با اين شرايط و بعد از شكست مقابل االتفاق مســووالن باشگاه االهلی و سرگی ربروف بهشدت تحت فشار هستند و اگر بازی مقابل الفتح را هم نبرند قبل از ديدار با پرسپوليس وارد بحران میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.