کرمی فسخ کرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شهاب كرمی هافبك دفاعی پرسپوليس كه نيم فصل ليگ هفدهم سرخپوش شد و خيلی كم برای اين تيم بازی كرد باالخره از پرسپوليس جدا شد.كرمی كه طی يكی دو هفته اخير با تيمی دسته دومی از كرمانشاه تمرين میكرد ديروز در باشگاه پرسپوليس حاضر شــد و قراردادش را فسخ كرد.گفته میشــود اين بازيكن از يكــی دو تيم ليگ برتری پيشنهاد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.