تمرين پنجشنبه تعطيل

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس روز چهارشنبه اين هفته و از ســاعت 5۴:۰2 دقيقه در ورزشگاه آزادی به مصاف تيــم ســياهجامگان خواهد رفت. با اعــالم برانكو و برای اســتراحت بازيكنان جهت ريــكاوری بعد از اين بازی، تمرين روز پنجشنبه تيم پرســپوليس تعطيل اعالم شد و قرار اســت بازيكنان پرسپوليس روز جمعه تمرينات خود را آغاز كنند. برابر با اين برنامه شاگردان برانكو روز جمعه و از ساعت ۰3:۷۱ دقيقه تمرين خود را برگزار خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.