آدام جميلي: ميخواهم جاي بولت را بگيرم

دقايقي بعد از اينكه محمد فرح مدال طالي 5 هزار متر را به خاطر اختالف ناچيز به دونده جوانتر اهل اتيوپي واگذار كرد، تيم 4 در001 متر امدادي بريتانيا اجازه نداد تماشاگران لندني ورزشگاه را با ناراحتي ترك كنند و طالي اين ماده را جلوتر از دوندگان آمريكايي به دست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - آرمن ساروخانیان ‪Armen Saroukhanian‬

در تركيــب تيم بريتانيا يك نام آشــنا ديده ميشــود. آدام جميلــي دونده ايراني – مراكشــي متولد انگليس است كه دومين دونده اين تيم بود و موفق شد ضمن حفظ برتري بريتانيا نســبت به آمريــكا فاصله را كمي بيشــتر كند. او در حالي موفق به اين كار شــد كه در كنارش جاســتين گاتلين، قهرمان جديد 100 متر جهان ميدويد.

جميلي از مدتها پيش براي موفقيت در اين مســابقات خانگي برنامهريزي كرده بود، ولي يــك مصدوميــت بيموقع اجازه نــداد كه در 00۲ متر انفــرادي، ماده مورد عالقهاش شــركت كند. او بعد از مصدوميت پا در مســابقات انتخابي بريتانيا ششم شد و مربيــان تيم ترجيح دادند ســهميه آزاد (وايلد كارت) را به دونده ديگري بدهند. اين تصميم هرچند ناعادالنه بود، ولي آدام آن را پذيرفت و در فينال 100 متر امدادي نشان داد كه كنار گذاشــتنش تصميم درســتي نبوده است.

جميلي بعد از كمك به كســب دومين طــالي ميزبان در ايــن مســابقات گفت: «اين بهترين احســاس دنياســت؛ قهرماني جهان. از تمام كســاني كــه حمايت كردند تشــكر ميكنم. همينطــور از اعضاي تيم و پزشكانمان.»

او وقتي 18 ساله بود در المپيك لندن شركت كرد، ولي به خاطر خطا هنگام انتقال چوب امدادي بخت كســب مدال بريتانيا از دســت رفت. جميلي در فينــال 00۲ متر المپيك ريو هم تنها به خاطر ۳ هزارم ثانيه چهارم شــد و نتوانست روي سكو برود. اين بار اما بخت بــه او لبخند زد. جميلي گفت: «بعد از پنج سال توانستم جبران كنم و در حضور تماشــاگران خودي قهرمان شــديم و اين يــك اتفاق رويايي اســت. آرزويم به حقيقت پيوست و خيلي خوشحالم كه عضو اين تيم بــودم. ما ميدانيم كــه ميتوانيم ســريعتر از اين هم بدويم. مســابقه خيلي نزديكي بود، ولي باور داشتيم كه ميتوانيم موفق شويم.»

اين مدال طــال اما براي اين دونده ۳۲ ساله به معني خط پايان نيست. يك روز قبل از اين مســابقه او مصاحبه مفصلي داشت و ادعا كــرد كه ميخواهد تــالش كند جاي بولت را در دوي سرعت بگيرد: «خداحافظي بولت اتفاق تلخي براي ورزش اســت، ولي بعد از رفتــن او خاليي بهوجــود ميآيد و فرصت خوبي براي دوندگان جواني مثل من است كه آن را پر كنند. دوندگان زيادي در جهان تــالش خواهند كرد كه جاي او را پر كننــد و من هم يكي از آنهــا خواهم بود.» او در تمجيد از رفتــار قهرمان جاماييكايي گفت: «خوششانس بودم كه با او معاشرت داشــتم. او خيلي خوشاخالق و يك انسان عادي اســت. در روز مســابقه شما فقط به موفقيت خودتان فكر ميكنيد، ولي خارج از مسابقه همه همديگر را ميشناسيم.»

آدام ســالها عضو آكادمي چلسي بود، ولي در 18 سالگي تصميم گرفت فوتبال را رها كند و وارد دو و ميداني شود: «من عضو تيم جوانان چلسي بودم كه ناگهان آبراموويچ وارد شــد. پولي كه در فوتبال وجود دارد با هيچ پولي قابل مقايسه نيست، ولي من براي پول ورزش نميكنم. من عاشق دو و ميداني هستم و به فوتبال برنميگردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.