دبيري که رفت و با قائم مقامي بازگشت!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تصميمات عجيب در فدراسيون قايقراني يك بار ديگر با نام وحيد مرادي گره خورد! او كه ســه ســال پيش در انتخابات فدراســيون قايقراني رقيب مستقيم اميني بود و تالش بسياري هم براي راي آوردن انجام داد، بالفاصله پس از انتخابات، توسط محمود گودرزي، وزير وقت ورزش بهعنوان دبير فدراسيون منصوب شد!

مشــخص بود كه اين انتصــاب عجيب و غريب، حواشي را به همراه دارد اگرچه تا همين ماجرای تيم ملی رويينگ اين حواشــی كنترل شــد. ماجراي بين جيوگا و فرزام اختالف بين دبير و مديريت فدراسيون را به وضوح نشــان میداد تا اينكه در نهايت رســيد بــه جايي كه او را با اســتنداد بر قانــون عدم به كار گيري بازنشســتهها، از سمت دبيري كنار گذاشتند و رسول محمدصادقي با حكم غالمرضا اميني بهعنوان سرپرست دبيري اين فدراسيون منصوب شد.

ظاهر ماجرا اين بود كه اين بازي تمام شــده و رفتن مرادي نقطه پايان اين حضور است. با اين حال روز گذشــته در اتفاقي عجيب، وزير ورزش و جوانان با حكمي ديگر، مــرادي را به فدراســيون قايقراني بازگرداند.

در حالــي كه هنــوز دو هفته هــم از بركناري مــرادي نميگذرد، وحيد مرادی بهعنــوان قائم مقام و عضــو هيات رييســه فدراســيون قايقراني منصوب میشود، عنوانی كه خيلی تعريف مشخصی در ساختار فدراسيونها ندارد.

البتــه مرادي پــس از اين انتخــاب در خصوص وظايف قائم مقام در فدراسيون با توجه به عدم وجود چنين پستي در چارت فدراسيونهاي ورزشي اينطور اظهارنظر كرد: «رييس فدراسيون ميتواند بخشي از اختيارات خود را به يكي از اعضاي هيات رييسه محول كند و عنــوان قائم مقام در اين چارچوب قابل تعريف است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.