مسافران قاهره معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم واليبال زير ۳۲ ســال ايران اسامي بازيكنــان اين تيــم براي حضــور در رقابتهــاي قهرمانــي جهــان را اعالم كرد. خوان سيچلو كه طي هفتههاي گذشته تيمش را راهي رقابتهاي بزرگساالن آســيا كرده بــود و در اين رقابتها بهعنــوان پنجمي رسيد، حاال بايد شاگردانش را به مســابقات اصلي و هدفشــان اعزام كند.او بر همين اســاس نام 14 بازيكــن را براي حضور در رقابتهــاي قهرماني جهان اعالم كــرد كه جواد كريمي، شــايان حمودي، فردين قلعهقوند، امين اسماعيلنژاد، رســول آقچهلي، رحمان تقيزاده، ســهند ا...ورديان، علياصغر مجرد، سليم چپرلي، ســعيد جواهــري توانا، اســماعيل مســافر، امير خداپرســتي، محمــد دليري و اســماعيل طالبي مســافران قاهره خواهند بود. بــا اعالم كادر فني تيم ملــي ۲ بازيكن نيز در قاهــره از تركيب تيم خط خواهنــد خورد تا تيم زير ۳۲ ســال با ۲1 بازيكن رقابتهــا را آغــاز كنــد. مســابقات قهرمانــي زيــر ۳۲ ســال جهان از روز 7۲ مرداد مــاه به ميزباني مصر آغاز ميشــود و روز ســوم شهريورماه به پايان خواهد رسيد. تيم ايران در گروه B با تيمهاي روســيه، تركيه، چين، الجزايــر و آرژانتين همگروه خواهد بود. شــاگردان سيچلو ماههاست كــه به طور مــداوم در اردو حضــور دارند و پس از قهرمانــي در رقابتهــاي آســيايي در اردبيل، تمرينات خود را ادامه دادنــد تا بهعنوان نماينده ايــران، به رقابتهاي قهرماني مردان آســيا اعزام شدند. رقابتهايي كه در آن با باخت عجيب مقابل اندونــزي، از صعود به نيمهنهايــي باز ماندند و در نهايت پنجم شــدند. حاال آنها به هدف نهايي خود يعني رقابتهاي قهرماني جهان رســيدهاند و بايد ديد در اين رقابتها چه نتيجهاي كسب ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.