انتقاد لوزانو از داوري و سيستم ويدئو چك در انتخابي جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملي واليبــال چين ميگويد تيم ملــي واليبال ايران حتي با تزريق بازيكنان جوانش روند رو به رشــد خود را ادامه ميدهد.

رائول لوزانو پس از باخت سه بر صفر برابر تيــم ملي واليبال ايــران در مرحله انتخابي قهرماني جهــان گفت: «در ابتدا به تيم ملــي ايران و مخصوصا شــخص كوالكويچ اين پيروزي را تبريك ميگويم. تيم ملي ايران با ســرويسهاي خود ما را بسيار تحت فشار قرار داد و عملكرد خوبي از خود به نمايش گذاشت. »

ســرمربي تيم ملي چين با اعتراض بــه داوري بازي ادامــه داد: «ميخواهم يك موضــوع را به اطالع كنفدراســيون آســيا برسانم كه اگر قرار است مسابقهاي در اين سطح برگزار شود كه در دو سوي ميدان تيمهاي ايــران و چين قرار دارند نميشود داورهايي را با سطح كيفي پايين براي چنين ديداري در نظر گرفت. ممكن بود كــه راي داوران در باخت ما تغييري ايجاد نكند اما تصميمات اشتباه در برخي موارد فشــار بازي را بــر بازيكنان جوان چين مضاعف كرد. »

لوزانو در مورد سيســتم ويدئوچك مــورد اســتفاده در اردبيل نيــز اينطور اظهارنظر كرد: «بايد سيســتم ويدئوچك صحنهها را به صورت ويدئو نشــان دهد و آن صحنهاي را كه به نمايش ميگذارد توپ در جريان باشــد اما زماني كه عكس را در اسكوربورد نشــان ميدهند ممكن اســت معلوم نباشــد كه توپ با دســت برخورد كرده است يا خير.»

ســرمربي تيم ملي چيــن در مورد تفاوت بازي تيم ايران نســبت به دوراني كــه خودش ســرمربي اين تيــم بود نيز گفت: « بايد به كوالكوويچ تبريك بگويم. تيم ايران امســال نسبت به زماني كه من در المپيك هدايت آن را برعهده داشــتم سرويسهاي بهتري را ميزند. ايران جزو تيمهاي درجه اول دنياســت و بيشــتر بازيكنان ايران نزديك به ســه سال است كه بــا همديگر بــازي ميكنند و همين باعث شــده كه ايران جــزو 10 تيم برتر جهان باشد. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.