شكست قابل پيشبيني آخرين نماينده بدمينتون ايران در بلغارستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اميــر جبــاري، مليپوش ايــران در مرحلــه يــك چهــارم نهايي مســابقات بدمينتــون جوانان بلغارســتان، به مصاف نماينده تايلند رفت كه با قبول شكســت از مســابقات حذف شــد. جباري كه در رده 78 جوانــان جهان قرار دارد، با نتيجه دو بــر يك بازي را بــه راتاناپاك از تايلند بــا رده ٩ جوانان جهان واگــذار كرد كه البتــه با توجه به ردهبندي دو ورزشــكار، اين شكست براي جباري قابل پيشبيني بود. با وجود اين شكســت همين كه او به مرحله يك چهارم نهايي رسيده بود، اتفاق خوبي محسوب ميشود. اين بدمينتونباز جوان ايران پيش از اين ديدار، برابر حريف بلژيكي خود به پيروزي دســت يافته و به مرحله يك چهارم نهايي راه يافت كه البته اين درخشــش با توجه به برنامهريزيهاي فدراســيون بدمينتون در دو ســال اخير در امــر اســتعداديابي و قهرماني در رده نوجوانان و جوانــان رخ داد. ايران در اين رقابتها نمايندگان ديگری داشــت كه در مراحل قبلي حذف شــدند. هديه شمس، ثمين عابد خجســته و مهــدي انصاري از جدول انفرادي و دو نفره حذف شده بودند و تنها جباري رقابتش را ادامه ميداد كه او هم نتوانست راهي نيمهنهايي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.