دوستي در تيراندازي با اسكيت آسيا پنجم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

علي دوستي عضو تيم ملي تيراندازی با اســكيت در رقابت بــا حريفان قدرتمند آسيا با راهيابي به فينال توانست در جايگاه پنجم آسيا قرار بگيرد.

رقابتهاي تيراندازي به اهداف پروازي آسيا در شهر آســتانه قزاقستان برگزار شد كه در رشته اســكيت مردان، علي دوستي و رامتين بشــارتي دو تيرانداز كشورمان در مصاف با 6۳ تيرانداز قدرتمند آســيايي به رقابــت پرداختند. با نتايج به دســت آمده در نهايت علي دوســتي با راهيابي به فينال توانست بهعنوان پنجمي آسيا دست يابد.

او همچنين توانست ركورد برون مرزي كشــورمان كه پيش از ايــن در رقابتهاي قهرماني آســيای ۲015 كويــت با امتياز 115 به دســت آمده بود را بــه 118 ارتقا دهد.

همچنين ديگر تيرانداز تيم ايران يعني رامتين بشارتي با امتياز ۳01 با قرار گرفتن در جايگاه سيام به كار خود پايان داد.

اين نتيجه در حالي به دســت آمد كه مليپوشــان ايران پس از دو سال غيبت در رقابتهاي برون مرزي شركت كردهاند. در اين رشــته نمايندگان كشــورهای امارات، قزاقستان و ژاپن مدالهاي طال، نقره و برنز را به نام خود ثبت كردند. در رشــته تراپ آقايــان و بانوان تيم ايــران در اين دوره از مسابقات عنوان چهارمي را به دست آورده و علــي حافظي در بخش انفــرادي نيز در جايگاه چهارم آسيا تكيه زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.