ركوردشكني بانوان دووميدانيكار در روز دوم ليگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دومين روز از مرحله اول رقابتهاي دووميداني قهرماني باشگاههاي كشور در بخش بانوان با دو ركوردشكني همراه بود. مهسا ميرزا طبيبي از باشگاه دانشگاه آزاد ركورد ملي و باشــگاهي پــرش با نيزه را شكســت. ضمن اينكه ســميرا زماني از دانشگاه پيام نور ركورد باشگاهي سه هزار متــر با مانع را بهبود داد. اين رقابتها در شرايطي دنبال شــد كه در مواد مختلف اين نفــرات ردههاي نخســت را به خود اختصاص دادند: 400 متر بامانع: الهه ســيفي - دانشگاه آزاد اسالمي – ‪1 :04 :71‬ دقيقه پرش ســه گام: جواهر زماني - دانشــگاه آزاد اسالمي – 1۲/۲1 متر 800 متــر: هانيه ثمري - دانشــگاه آزاد اسالمي ۲:14:7۲- دقيقه ۳000 متر بامانع: سميرا زماني - دانشگاه پيام نور خراســان رضوي – ‪11 7۲: :78‬ دقيقه 00۲ متــر: الهام كاكلي - دانشــگاه آزاد اسالمي – ‪4۲ ۳۳:‬ ثانيه پرتاب ديسك: ژاله كاردان - دانشگاه آزاد اسالمي - 44/۲1 متر پرش بانيزه: مهسا ميرزا طبيبي - دانشگاه آزاد اسالمي – ۳/51 متر پرتاب وزنه: سپيده توكلي نيك - دانشگاه آزاد اسالمي – ۳4/۲1 متر 4 در 400 متر امدادي: دانشگاه پيام نور خراسان رضوي – ‪۳ :5٩:47‬ دقيقه 10 هزار متر: پريســا عرب - دانشگاه آزاد اسالمي - ‪٩۳ ٩0: :68‬ دقيقه هفتگانه: شــيرين نوتاش - دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - ٩67۳ امتياز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.