جلسه رفع تعليق براي ورزش كويت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

از ســوي كميته بينالمللي المپيك سه شرط براي كويت پيش از رفع تعليق ورزش اين كشــور در نظر گرفته شــده است. ورزش كويت از اوايل ســال ۲015 – تقريبا دو سال – به دليل دخالتهاي دولت اين كشور در امور ورزشــي از ســوي IOC به حالت تعليق در آمده اســت به طوريكه ورزشكاران اين كشــور با پرچم كميته بينالمللي المپيك در المپيك ريو به ميدان رفتند.

در همين راســتا «خالد الروضان» وزيــر ورزش و امور جوانان كويت خواهان برگزاري جلســهاي در لوزان سوييس براي رفع محروميت ورزش اين كشــور شــده اســت. در همين رابطه ميرو، معاون كميته بينالمللي المپيــك بارها اعالم كرده اســت كه تمامي قوانين بايــد تغيير كند. ميرو همچنين تاكيد كرده است كه تمامي نمايندگان كميته ملي المپيك كويت بايد در جلسهاي كه به زودي براي رفع تعليق برگزار ميشود، حضور داشته باشند. ميرو همچنين خواستار حضور نمايندگاني از شوراي المپيك آسيا، انجمــن كميتههاي ملي المپيك و فدراســيون بينالمللي انجمن المپيك تابستاني در اين نشست شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.