رزنده به دنبال فرمانداري ريو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي پيشين تيم ملي واليبال برزيل در آستانه ورود به دنياي سياست قرار دارد. برناردو رزنده، ســرمربي پيشين تيم ملي واليبال برزيل تصميم دارد براي مقام فرمانداري ريودوژانيرو در ســال ۲018 نامزد شود. رزنده پس از قهرماني در المپيك ۲016 ريو بعد از 15 سال سكان هدايت تيم ملي برزيل را بهعنوان موفقترين مربي واليبال ملي جهان، رها كرد و به «رنان دال زوتو» ســپرد. او در حال حاضر سرمربي تيم ركسونا در ليگ زنان برزيل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.