مي خواهند آبها از آسياب بيفتد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حضور در المپيك يا مدال المپيك؟

بزرگترين روياي يك ورزشــكار كســب مدال المپيك اســت و من هــم ميخواهم در اين چند سال باقيمانده به سطحي برسم كه در المپيك توكيو به مدال برسم. حضور در المپيك افتخار بزرگي است اما مدال المپيك بزرگترين آرزوي هر ورزشكاري است.

بنابراين در ايــن جهاني نبايد منتظر مدال باشيم؟

چرا، در جهاني فرانســه به دنبال مدال جهاني هســتم اما واقعيت اين است كه سقف آرزوهايم المپيك است.

يكي از بحثهايي كه درباره تيم ملي كشتي مطرح ميشــود جوان بودن تيم ايران و تغييرات زيادي است كه در تركيب تيم ملي به وجود آمده اســت. خيليها نگران اين تغييرات هستند!

من نگراني از اين بابت ندارم. جوانگرايي در تيم ملي ايــران رخ داده اما مگر فقط ايران بوده كه جوانگرايي كرده اســت؟ در ورزش دنيا رسم اســت كه بعد از المپيكها پوست اندازي ميكنند و كشــورها تركيــب تيمهاي خود را تغيير ميدهند. بنابراين نبايد خيلي نگران اين مســاله باشــيم. ما تيم خوبي داريم كه بايد به موفقيت برســد. موضوعي كه بايد نگران باشيم نوع آمادهسازي اين تيمها است. يعني در امكانات؟

بلــه. ما بــه لحاظ امكانــات در مضيقه هستيم.

اما فدراســيون كشــتي كه روزهاي خوبي را به لحاظ مادي تجربه ميكند.

فدراسيون در حد توانش كمك ميكند اما كمبودهاي زيادي وجود دارد. كشتي ورزش مدال آوري اســت و اين وضعيت در شــان اين رشته نيست.

با بقيه اعضاي تيــم هم كه صحبت ميكرديم آنها هم از شرايط ناراحت بودند، در حاليكه به نظر ميرسد بايد كشتي در شرايط خوبي باشد.

كشتي هميشــه به گردن ورزش ايران حق داشــته. اگر مدالهاي كشتي را از ورزش ايــران بگيرند ديگــر در المپيكها حرفي براي گفتن ندارد! به خاطر همين هم اين توقع وجود دارد جور ديگري به اين ورزش رسيدگي شود.

اميدواريم اين حرفها در نتيجه تيم تاثير گذار نباشد.

به هر حال حريفان تا بن دندان مســلح هســتند ولي ما هم با غيرت كشــتي خواهيم گرفت. فقط توقع رسيدگي بيشتر داريم. همين.

چرا عوامل فني تيم كشتي آزاد جوانان از مصاحبه كردن طفره ميروند؟

قهرماني تيم كشــتي فرنگي جوانان ايران در مسابقههاي جهاني تامپره فنالند با تصاحب سه مدال طال، يك نقره و يك برنز آنقدر شيرين و دلچسب است كه اعضاي كادر فني اين تيم حاضرند با خاطري آسوده در اسرع وقت با رسانههاي مختلف به گفت و گو بپردازند و به سواالت مختلف راجع به نتايج اين تيم، ســطح كمي و كيفي مسابقهها، عالقه مندي به كار كردن با جوانان، اهميت ســازندگي و پشتوانهسازي و هر پرسشي ديگر پاسخ دهند.

براي تاييد اين موضوع ميتوان گفت و گوي حميد باوفا ســرمربي تيم كشــتي فرنگي جوانــان با يكي از خبرگزاريهــا در روز جمعه را مورد اشــاره قــرار داد كه در آن باوفا ضمن اظهــار رضايت از عملكرد كشتيگيران تيمش عنوان كرده بود، قهرماني جهان حق كشتي ايران بود.

در چنين شــرايطي اعضاي كادر فني تيم كشــتي آزاد جوانان ايران كه برخالف تيم كشتي فرنگي بدون مدال طال به كشور بازگشــت و با كســب يك مدال نقره و سه برنز در جايگاه ســوم جهان ايستاد، تمايلي به گفت و گو و مصاحبه با رسانهها ندارند و براي طفره رفتن از سواالت مختلف پيرامون نتايــج ضعيفي كه اين تيم گرفت و براي به گردن نگرفتن مســووليت عملكرد ضعيف كشــتيگيران خود حتي حاضر شــدهاند گوشيهاي تلفن همراه خود را خاموش نگه دارند.

عالوه بر تقي اكبرنژاد ســرمربي تيم كشــتي آزاد جوانان، مجيد تركان مدير فني تيمهاي كشــتي آزاد در رده سني نوجوانان و جوانان هم كه در مســابقههاي جهاني جوانان در فنالنــد در كنار تيم حضور داشت، ظاهرا نميخواهد با هيچ رسانهاي مصاحبه و گفت و گو كند.

معلوم نيست اكبرنژاد و تركان با تصميم خود راضي به گفت و گو با رسانهها درباره پرداختن به نتايج ضعيف به دست آمده جوانان كشتي آزاد نيســتند يا اينكه اين مساله از ســوي شخص رسول خادم رييس فدراسيون كشتي به آنها گوشزد شده است.

در پي بازگشت تيم كشتي آزاد جوانان ايران از سفر فنالند، اواخر هفته گذشــته با تقي اكبرنژاد تماس برقرار كرديم و از او خواستيم كه درباره نتايج تيم خود در اين مســابقهها با ما مصاحبهاي داشــته باشد ليكن وي وقت اين مصاحبه تلفني را به روز شــنبه هفته جاري موكول كرد بدون آنكه علت اين مساله را ذكر كند.

ما هم به درخواســت او احترام گذاشتيم ليكن روز شنبه سرمربي تيم كشــتي آزاد جوانان ايران گوشــي خود را خاموش نگه داشــت تا مصاحبهاي از جانب او منتشــر نشــود و به اين ترتيب گذر زمان تاثير خود را بگذارد و به اصطالح «آبها از آسياب بيفتد».

حال سوال اينجاست، واقعا اگر تيم كشتي آزاد جوانان همانند تيم كشــتي فرنگي در مســابقههاي جهاني فنالند نتيجه خوبي ميگرفت و يا با مدال طال به كشــور برميگشــت، باز هم عوامل فني اين تيم از جمله تقي اكبرنژاد و مجيد تركان همچنان گوشــي تلفن همراه خود را خاموش ميگذاشــتند و حاضر به گفت و گو با رسانهها نميشدند يا اينكه همچون حميد باوفا با خاطري آسوده و در اسرع وقت آماده گفت و گو با رسانهها و روزنامههاي ورزشي بودند؟

در آستانه رقابتهاي جهاني كشتي در فرانسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.