المپيكيها اميدوار شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بيمه رازي كه سابقه حضور و درخشش در ليگ برتر كشتي را در كارنامه خــود دارد، طبق اعالم سازمان ليگ فدراسيون وزنهبرداري براي حضور در رقابتهاي فصل 96 ليگ برتر وزنهبرداري اعالم آمادگي كرده است.

كنارهگيري دو تيم باســابقه و توانمند ذوبآهــن و ملي حفاري از ليگ برتــر وزنهبرداري در فصل 69، حال و روز ليــگ وزنهبرداري ايران را ناخوش كــرده بود. ضمن اينكه حضور چهرههاي سرشناس و عنواندار وزنهبرداري ايران همچون بهداد ســليمي، ســهراب مرادي، كيانوش رستمي و ساير مليپوشان شناخته شده اين رشته المپيكي با توجه به اين وضعيت نابســامان در هالهاي از ابهام قرار داشت!

اما گويا باشگاه بيمه رازي كه چند سالي اســت در رشته كشتي و ليگهاي برتر اين رشــته ورزشي فعاليت قابل توجهي داشــته است، آمادگي ابتدايي خود براي حضور و فعاليت در ليگ برتر وزنهبرداري در فصل جاري را به دســت اندركاران سازمان ليگ فدراسيون وزنهبرداري اعالم كرده اســت. بر همين اساس پيشبيني ميشــود اين باشــگاه توانمنــد از لحاظ مالــي بتواند با در اختيــار گرفتــن ســتارههاي وزنهبرداري به جمع ساير تيمهاي حاضــر در ايــن دوره از رقابتهــا اضافه شــده و با تيمداري در ليگ وزنهبرداري امســال سروساماني به وضع بحراني اين رقابتها بدهد.

تاكنون تيمهــاي رعد پدافند هوايــي، نيــروي زمينــي، عقاب نيــروي هوايي، پيام نــور و مناطق نفــت خيز جنوب تيمهــاي بودند كه براي حضور در ليگ برتر اعالم آمادگــي كردند و با قطعي شــدن حضور بيمه رازي نيز شرايط كيفي مســابقات ليگ برتــر وزنهبرداري امسال اندكي بهتر از قبل ميشود. البته با اين اميدواري كه مسووالن فدراســيون وزنهبرداري و سازمان ليــگ در صورت حضــور اين تيم در مســابقات، طوري با بيمه رازي قرارداد همــكاري منعقد كنند كه اين باشگاه در سالهاي آتي همان مســير غير فنــي را كــه تيمهاي پيكان، ياســين پيشــرو، ســايپا، ذوبآهن، ملي حفاري ...و در ليگ وزنهبــرداري رفتنــد را نرفته و در ليگ وزنهبرداري ماندگار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.