5 مدال در روز اول

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تكواندوي جام ریاست فدراسيون جهاني در ازبكستان

نخستين دوره مسابقات تكواندوي جام رياست فدراسيون جهاني در منطقه آســيا )G2( در رده ســني جوانــان و بزرگساالن در حالي در سالن يونيورسال شهر تاشكند پيگيري ميشود كه در روز نخست اين مسابقات يك مدال طال، يك نقره و سه برنز براي ايران به دست آمد. براي تيم ملي تكوانــدو احمد محمدي در وزن 78-كيلوگرم مدال طال كســب كرد و ســجاد مرداني هم در وزن +87 كيلوگرم مدال برنز گرفت. همچنين در بخــش بانوان هم كيانا اخــوان در وزن -46 كيلوگــرم نقــرهاي شــد و فاطمه مداحي در وزن -46 كيلوگرم و سودابه پورصادقي در وزن -49 كيلوگرم هم دو مدال برنز ديگر را به دست آوردند.

در وزن -87 كيلوگرم مردان، احمد محمدي بعد از پيروزي در اولين مسابقه برابر ســردار آناجايليجو از تركمنستان راهــي مرحله نيمهنهايي شــد تا با يك مسابقه به يك قدمي مدال برسد. او در نيمهنهايي هم از ســد امبت شكيوف از قزاقستان گذشت تا راهي مسابقه فينال شــود. او در فينال نيــز جينتائو ليو از چيــن را از پيش رو برداشــت تا به اين ترتيب مرد طاليي ايران در اين دوره از مسابقات باشد.

ســجاد مرداني هــم در وزن +87 كيلوگــرم پــس از اســتراحت در دور نخســت در مرحله يك چهــارم نهايي با برتــري مقابل ســايدوليم نومانوف از ازبكستان راهي نيمهنهايي شد. مرداني در مرحلــه نيمهنهايي برابر يو مين با از كره جنوبي شكست خورد تا تكواندوكار با تجربه ايــران با يك برد و يك باخت، مدال برنز را كسب كند.

در گروه زنان نيز كيانا اخوان در وزن -46 كيلوگرم با برتري مقابل حريفانش به ديدار فينال رســيد اما با شكست در اين مرحله بر ســكوي نايــب قهرماني ايستاد و مدال نقره را كسب كرد. فاطمه مداحي در وزن -46 كيلوگرم و سودابه پورصادقي در وزن -49 كيلوگرم صاحب گردن آويز برنز شدند. به اين ترتيب تيم ملي تكوانــدوي ايران در روز نخســت صاحب5 مدال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.