گلباليس‌تهاي‌اعزامي‌به‌تایلند‌معرفي‌شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي گلبال زنان و مردان براي شــركت در رقابتهاي قهرماني آســيا روز جمعه (72مــرداد) راهي بانكــوك تايلند ميشــود؛ تيمي كه 12 ورزشــكار را در تركيب خود دارد. اين تيم كه با 6 ورزشــكار زن و 6 ورزشــكار مرد، براي شركت در رقابتهاي قهرماني آســيا كه انتخابي جهاني سوئد نيز هست، راهي تايلند ميشود، پس از انجام كالس بندي طي روزهاي 28 تا 30 مرداد، رقابتهاي خود را از بعدازظهر روز دوشــنبه 30( مرداد) آغاز ميكند. زنان ايران دوشــنبه و در اولين بازي خود به مصاف چين ميروند و مردان هم در همين روز با قزاقســتان روبهرو ميشوند. طيبه اســتكي، زهره مظاهري، زينب قنبري، مريم حســام آبادي، ســميرا جليلوند، ريزان دژآهنگ و محمد منصوري، محســن جليلوند، مصطفي شــهبازي، جواد شيردل، محمد سرنجي و ميالد ســوري ورزشكاران اعزامي به مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه هستند كه اين روزها آخرين تمرينات آمادگــي خود را دنبال ميكنند. در اين مســابقات، تيم مردان ايران با تيمهاي كره جنوبي، ژاپن، چين، عراق، تايلند، استراليا و قزاقستان و در بخش بانوان با ژاپن، چين، كره جنوبي، استراليا و تايلند همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.