ماجراي يك پايان غمبار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پايان غمباري بــراي يك دوران خارق العاده رقم خورد و يوســين بولت در آخرين مســابقه حرفه خــود، در دوي چهار در صد متــر امدادي به دليل مصدوميت نتوانســت به خط پايان برســد. لحظاتي بعــد از آنكه هموطن بولت، يوهان بليك چوب امدادي را به او داد، دچار گرفتگي همســترينگ چپ شــد و به زمين افتاد. انگليس، آمريكا و ژاپن به رتبههاي اول تا سوم رسيدند و براي اولين بار از ســال 2008 تيمي غير از جاماييكا در يك تورنمنت بزرگ قهرمان اين رشــته شد. انگليس با زمــان 37/47 ثانيه مدال طالي دوي امدادي را گرفت كه نخستين قهرماني ايــن تيــم در رقابتهاي جهاني محســوب ميشود. دو قهرماني اين تيم در دوي امدادي در المپيك 1912 و 2004 به دســت آمده. 60 هــزار هوادار حاضر در اســتاديوم لندن شاهد اين پيروزي بودند. دكتر تيم جاماييكا، كوين جونز درباره احســاس بولت بعد از اين مســابقه گفت: «خيلي از درد و ناراحتياش به خاطر باختن رقابت اســت. سه هفته اخير براي او سخت بوده، برايش بهترينها را آرزو داريم.»

برنده هشت مدال طالي المپيك خيلي روي زميــن نماند و اگرچه بــراي او ويلچر آوردند اما نپذيرفت و به سختي با كمك هم تيميهايش، بليك، اومار مك لئود و جولين فورته از روي زمين بلند شــد و از خط پايان عبور كرد و با چشماني اشكبار براي هواداران دســت تكان داد در حالي كه مشــخص بود از هــم تيميهايش كه وضعيــت او را درك ميكردند، عذر ميخواســت. بولــت بعد از مســابقه امدادي در شــبكههاي اجتماعي واكنــش نشــان داد و در اينســتاگرام خود نوشت: «از همه شما هواداران تشكر ميكنم، عشق بي پاياني نسبت به شما دارم.»

بولت كه دوشنبه آينده 31 ساله ميشود در مراحل مقدماتي هيچ مشكلي نداشت اما شايد به دليل اينكه فينال به ساعت 10 شب كشيده شد، به ماهيچههايش فشار آمد. او از سال 2008 در 23 مســابقه قهرماني جهان شــركت كرده و اين تنها چهارمين بار است كه نتوانســته قهرمان شود و اولين بار كه به دليل مصدوميت چنين اتفاقي افتاده. او پيش از اين به دليل شــروع غلط، سلب صالحيت به خاطر مثبت بودن دوپينگ هم تيمياش و شنبه هفته قبل به خاطر نمايش ضعيفتر از حد انتظار قهرماني را از دست داده.

بولت زماني دو و ميداني را نجات داد كه اين ورزش با انبوهي از رسواييهاي دوپينگ و فساد مواجه بود و قلب نهاد حاكم بر آن را نشانه رفته بود. قطعا غيبت او حفره بزرگي را در دو و ميدانــي ايجاد خواهد كرد هر چقدر هم كه فدراسيون جهاني )IAAF( شجاعانه آن را بي اهميت بداند.

دســتاوردهاي فوقالعاده بولت در كنار شــخصيت كاريزماتيك او باعث شد يكي از موفقترين ورزشــكاران جهان شــود. آنطور كه فوربس گزارش داده، بولت تنها در ســال گذشته 34/2 ميليون دالر درآمد داشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.