پيكه: نوشتم ميماند، ولی ميدانستم ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جرارد پيكه ميگويــد ترجيح داده براي جلوگيري از خروج نيمار از نوكمپ خودش را به آب و آتش نزند. بعد از گذشــت دو هفته از انتقال رســمي نيمار به پاريسنژرمن، اكنون پيكه مدعي شــده كــه او از مدتهــا قبل و تقريبا دو ماه پيش از علني شدن تمايل ستاره برزيلــي براي ترك نوكمپ از اين ماجرا مطلع شــده اما ســعي نكرده كه جدي بودن برنامه نيمار را به مديران باشگاه تفهيم كند.

پيكــه در كنفرانس خبري با اعالم اينكه او و چنــد تن ديگــر از بازيكنان بارســلونا از برنامــه نيمار براي ترك اين تيم و پيوســتن به پاريســنژرمن اطالع داشــتند، در پاسخ بــه اين ســوال كه آيــا او نبايد بــراي حفظ همتيمي برزيلياش بيشــتر تــالش ميكرد، گفت: «نميدانم كه آيا باشــگاه از اين موضوع اطالع داشــت يا نه. من ميدانستم كه نيمار ميخواهــد برود، چون ايــن موضوع را به من و چند بازيكن ديگر گفته بود اما نميدانم كه آيا رييس باشــگاه يا مدير فني تيم هم از اين موضوع اطالع داشــتند يا نــه. وظيفه ما نبود كــه اين موضوع را به اطالع آنها برســانيم. ما فوتباليست هستيم و براي فوتبال بازي كردن اينجا حضور داريم.»

ســوال ديگري كه از پيكه پرسيده شده درباره پرداخت مبالغي از سوي باشگاه بارسلونا به پدر نيمــار بهعنوان حق كميســيون بود. مدافع مياني بارســلونا در اين خصوص اظهار داشت: «اگر پدر نيمار حق كميسيوني گرفته باشــد به اين دليل بوده كه باشگاههايي بودند كه ميخواســتند از داشتن بازيكني بااستعداد مانند نيمار بهرهمند شوند. او در روند مذاكرات كميســيون خودش را گرفت چون باشگاه اين وعده را به او داده بود.» يكي از سوژههاي داغ تابستان امسال مســخره شدن پيكه به خاطر پيشبيني اشــتباهش دربــاره آينده نيمار در بارسلونا با گذاشتن پستي در صفحه شخصي خود در توئيتر بود. تنها چند روز پس از آنكه او عكســي از خودش در كنار نيمار با پيام «او ميماند» منتشر كرد، همتيمي برزيلي سابقش به پاري سن ژرمن پيوست. پيكه اكنون مدعي اســت كه روزي كه آن پيام را منتشــر كرد ميدانســت كه نيمار از بارسلونا جدا ميشود و در واقــع او از زمــان مراســم ازدواج ليونل مســي كه ابتداي تابستان برگزار شد از رفتن همتيمي برزيلياش مطلع بوده اســت. مدافع مليپوش آبــي و اناريها عنــوان كرد: «من احساس نميكنم كه فريب خوردهام. حاال كه همه چيز مشخص شده و سر و سامان گرفته ميتوانم توضيح دهم كه چه اتفاقي رخ داد. در مراســم ازدواج مسي، نيمار به همه اطالع داد كه ميخواهد از بارســلونا برود. آن روزي كه من پســت «او ميماند» را در توئيتر گذاشتم هم ميدانســتم كه او از بارســلونا ميرود اما ميخواســتم آخرين تيرم را هــم بيندازم. او حتي از دســت من ناراحت شد. مطمئنم كه نيمــار براي رفتن از جمع ما داليل خودش را داشت. به هر حال ما نميتوانيم درباره تصميم او قضاوت كنيم. او تصميم شجاعانهاي گرفته اســت. او واقعا براي ما خوب بازي كرد و حاال با رفتنش كلي پول براي ما در بانك گذاشــته است. ما از او خاطرات خوبي به ياد داريم.»

پيكــه در ادامــه بــه تيمهايــي كــه بازيكنانشــان در فهرســت خريــد باشــگاه بارســلونا قرار گرفتهاند و با توجه به پر بودن خزانه اين باشــگاه بعد از فروش نيمار، قيمت بازيكنانشان را بيرويه باال بردهاند، هشدار داد و گفت: «االن زمان سختي براي خريد بازيكن اســت چون همه ميخواهند از 222 ميليون يورويي كه به حساب ما واريز شده، بهره ببرند اما باشــگاه بايد عاقالنه شيوه خرج كردن اين پول را مديريت كند. اين تيم ميتواند كســب موفقيــت را تضمين كند امــا ورود بازيكنان جديد با توجه به رقابتي كه وجود دارد به نفع ما خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.