گاتلين: دستاوردهاي بولت غيرقابل انكار است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جاســتين گاتلين به تمجيد از يوسين بولت پرداخت كه قطعا دوران حرفهاي پرافتخارش به خاطر مصدوميت در دوي امدادي تحت تاثير قرار نميگيرد.

اين دونده جنجالي آمريكايــي به همراه هموطنش، كريستين كولمن مقام اول و دوم صدمتر را به دست آوردند تا بولت به برنز قناعت كند.

گاتلين 35 ســاله گفت: «زمان خداحافظي رســيده كه از همين حاال هر وقت به آن فكر ميكنم، احساســاتي ميشــوم. من و بولت هــر وقت همديگــر را ميبينيم به يكديگر احترام ميگذاريم و احوالپرسي ميكنيم. هوا كمي سرد شده بود اما شرايط براي همه يكسان بود. متاسفم كه مصدوم شــد هرچند هنوز در جهان بهترين است. يوسين بولت يك ورزشــكار فوقالعاده اســت و شما نميتوانيد به خاطر اين مسابقات آنچه قبال انجام داده را ناديده بگيريد. اين آخرين مسابقه او بود و ما همه برايش آرزوي بهترينها را داريم و اينكه هر چه زودتر آسيبديدگياش رفع شود.»

او با اشاره به نقش سفير دو و ميداني براي فدراسيون جهاني گفــت: «خيلي زود بر ميگردد، او آماده اســت و نسبت به اين ورزش تعصب دارد. او عاشق هواداران است و هواداران عاشق او. بولت آنقدر عاشق دو و ميداني است كه نميتواند از آن جدا شود.»

او كــه دو بار با محروميت ناشــي از دوپينگ روبهرو شــده، در المپيك آتــن مدال طال گرفــت همچنين در مســابقات جهاني هلســينكي 2005 كه بعــد از آن در ســالهاي 2006-2010 محروم بود. او در جريان دريافت مدال طالي صد متر لندن و همچنين قبل از هر مســابقه توسط هواداران هو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.