نيازي به عذرخواهي نيست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شايد بولت احســاس كند بايد از هم تيميهايــش عذرخواهي كند اما آنها ميگويند او به كسي مديون نيست و انجام اين كار لزومي ندارد.

جوليــن فورت كه نفــر دوم تيم در ايــن دوي امــدادي بــود، گفت: «دقيقــا نگفت چه شــده امــا به نظر ميرسيد گرفتگي عضالني باشد. دايما عذرخواهي ميكرد امــا نيازي به اين كار نيست، چون مصدوميت بخشي از ورزش است.»

مــك لئود كــه قهرمــان جديد دوي 110 متر با مانع اســت و نفر اول تيــم امدادي جاماييكا بــود نيز گفت: «مصدوميــت اتفاق افتاده اما نام بولت براي هميشه زنده ميماند.» مسابقات قهرمانــي جهــان 2017 در لندن از يك خداحافظي باشكوه براي اسطوره دو و ميدانــي فاصله گرفــت و بولت اگرچه نتوانســت در صد متر قهرمان شــود و دوي امدادي را بــدون مدال ترك كرد، ميــراث او براي اين ورزش جاودان است و همواره از بولت بهعنوان يكي از بزرگترين ورزشكاران تاريخ ياد ميشود.

او از ســال 2008 كه در المپيك پكــن خــودش را مطــرح كــرد در رقابتهــاي جهاني 19 مــدال طال به دست آورد كه 13 تايش در رقابتهاي انفرادي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.