درخواست آسنسيو براي افزايش حقوق

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشــريه دياريو گل اســپانيا مدعي شــده اســت كــه ماركو آسنســيو هافبــك هجومي رئال مادريد به لطف پيشــنهادي كه از باشگاه آرسنال دريافت كرده، قصد دارد باشگاه رئال مادريد را براي افزايــش حقوق خود تحت فشار قرار دهد.

آرســنال همچنان خواهان خريــد بازيكــن اســپانيايي كهكشانيهاســت و او اميــدوار اســت كه ايــن موضــوع باعث افزايــش حقــوق و مزاياي او در سانتياگو برنابئو شود.

آسنســيو اگرچه شــخصاً تمايلي به بازي در جمع توپچيها ندارد اما براي او پيشنهاد آرسنال بهانهاي شده است تا با باشگاه در خصوص افزايش حقوق خود وارد مذاكره شود.

گفته ميشــود آسنســيو از رئاليها ميخواهــد حقوق او را بــه 5/5 ميليون پوند در ســال افزايش دهند تــا از بابت ماندن وي در جمع سفيدپوشان مادريد مطمئن شــوند و ايــن موضوع چيزي اســت كه او قصد دارد در يك جلســه با حضور زينالدين زيــدان بــه اطــالع ســرمربي كهكشانيها برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.