ملكيان: استقالل خوش شانس بود، بازي مساوي نشد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيشكسوت باشگاه اســتقالل از برد اين تيــم مقابل تراكتورســازي بهعنوان مقدمهاي براي بازگشــت آبيهــا به كورس يــاد كرد. فــرد ملكيان درباره بازي اســتقالل و تراكتور اينطور اظهارنظر ميكنــد: «در نيمه اول اين تيم اســتقالل بود كه بســيار بهتر بازي كرد، اســتقالل صاحب توپ بــود و اين حفظ توپ باال باعث شد كه موقعيتهاي بهتري را بتواند روي دروازه حريــف خلق كنــد و در نهايت با ضربــه زيباي جباروف مــزد برتري خودش را بگيرد اما در نيمه دوم شــرايط متفاوت شــد. در اين نيمه استقالل توپ را در اختيار حريف قرار داد و سعي كرد با ضد حمالت به گلهاي بعدي دســت پيــدا كند ولي تــاوان اين كار موقعيتهايي بود كه تراكتورسازي روي دروازه اســتقالل خلق كرد.» بازيكن سابق آبیها در ادامه ميگويد: «يك مقدار ناهماهنگي در خط دفــاع اين فرصت را به تراكتورســازي داد كه موقعيتهايي روي دروازه استقالل خلق كند. فكر ميكنم اگر استقالل در نيمه دوم هم مثل نيمــه اول حفظ توپ را در دســتور كار خود داشــت ميتوانســت بازي را با نتيجه بهتري به پايان برســاند اما خوش شانس بود كه گل مساوي را دريافت نكرد. به نظرم 3 امتياز براي اســتقالل حياتي بود كه بتواند در جدول رده بندي خودش را حفــظ كند و براي بازيهاي پيش رو بهتر عمل كننــد.» ملكيان در پايان ميگويد: «اين سرآغازي خواهد بود براي آنكه استقالل بتواند به كورس برگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.