فتاحي: استقالل در پلي آف ليگ قهرمانان شركت ميكند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باز هم استقالل بايد در بازي پليآف شركت كند.

با توجــه به اينكه ســهميه ايران 2+2 است تيم منصوريان براي حضور در بازيهاي آســيايي بايد در بازي پليآف شركت كند. مسوول برگزاري بازيهاي ســازمان ليگ ميگويد اتفاق عجيبي در مورد ســهميههاي باشگاههاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا نيفتاده است. سعيد فتاحي در اين باره ميگويد: «ســهميه باشگاههاي ايراني سال گذشته هم 2+2 بود و تغييري ايجاد نشــده اســت. سال گذشــته چون عراق از حضــور در ليگ قهرمانان آسيا محروم شد سهميه ايران 3+1 شد ولي تا سال 2019 سهميه ايران 2+2 اســت. با اين حساب پرسپوليس و نفت تهران سهميه مســتقيم ميگيرند و اســتقالل و تراكتورسازي سهميه غير مســتقيم دارنــد. البته ســهميه نهايي باشــگاه در ليگ قهرمانان آسيا شهريور ماه اعالم ميشــود و در اين تاريخ همه چيز نهايي ميشــود.» منصوريان فصل پيش توانست با پيروزي در بازي پليآف اســتقالل را به ليگ قهرمانان آسيا ببرد و در فصــل جاري هم مجبور اســت با حضور در بازي پلــيآف در صورت برد، شــرايط حضور در بازيهاي آسيايي را براي تيمش فراهــم كند. البته بايد ديد در شهريور ماه تكليف سهميه ايران چه ميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.