واكنش چشمي به حرفهاي ميناوند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك اســتقالل نســبت بــه صحبتهاي ميناوند واكنش نشان داد. صحبتهاي جنجالــي مهرداد ميناوند در يك برنامــه تلويزيوني عليه مهدي رحمتي و عليرضا منصوريان باعث شد تا موجي از واكنشها به راه بيفتد.

در اين بين روزبه چشمي هافبك اســتقالل با انتشار عكســي در صفحه شــخصي خود در كنار مهدي رحمتي نسبت به صحبتهاي ميناوند واكنش نســبتا تندي نشــان داد و اشاره كرد كســاني كه پشت ســر رحمتي حرف ميزنند دقيقا به همان جا تعلق دارند؛ يعني پشــت سرش! اســتقالليها اين روزها از صحبتهاي ميناوند كه شكل يك توهين را داشت ناراحت هستند.

خبرخوب برای استقالل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.