كياني: از نورافكن دلخوري ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم تراكتورسازي مقابل استقالل هم شكســت خورد تا در پايان هفته سوم ليگ برتــر بدون امتيــاز در قعرجدول ردهبندي قرار بگيــرد و بدترين نتايج تاريخ را تجربه كند. سرخپوشان تبريزي شرايط سختي را تحمل ميكنند اما اعضاي اين تيم بسيار به آينده اميدوار هستند. مهدي كياني كاپيتان تراكتورسازي درباره بازي با استقالل، نتايج ضعيــف اين تيــم در هفتههــاي ابتدايي، فشــاري كه روي يحيــي گلمحمدي قرار دارد ...و صحبت ميكند. با‌اين‌همه‌موقعيت‌يك‌امتياز‌هم‌

نگرفتيم واقعا شرايط سختي را تجربه ميكنيم. ما در 3 بازي گذشته فرصتهاي زيادي را به دســت آورديم اما اين موقعيتها به گل تبديل نشــده. بازيهاي رواني را به نمايش گذاشتيم اما به نتيجه دلخواه نرسيديم. اين هم از بدشانسيمان اســت اما شك نكنيد هميشه شرايط اينطور نميماند و در آينده اوضاع برايمان فــرق ميكند. همه اعضاي تيم به نوبه خــود تالش ميكنند و از هيچ كوششي دريغ نكردند. ما در همين بازي با استقالل يك بار به تير دروازه زديم و چند فرصت فوقالعاده را هم از دست داديم.

دلخوري‌از‌نورافكن‌ندارم اميــد نورافكن بازيكــن خيلي خوبي است اما به هر حال در جريان بازي مسائلي پيــش ميآيد كه قطعا به بيــرون از زمين كشيده نميشود. او جوان ارزشمندي است امــا چند بار روي من خطا كرد كه عصباني شــدم. مشكلي نيســت و هيچ دلخوري از نورافكن ندارم.

مثل‌كوه‌پشت‌يحيي‌هستيم همــه اعضاي تيــم بابت گل نشــدن توپهايمان ناراحت هستيم و بيشترين فشار در اين خصوص روي كادرفني اســت. يحيي گلمحمــدي خيلي حرص ميخــورد اما به روي خودش نميآورد. واقعا براي او بيشــتر از همــه ناراحتيم اما شــك نكنيد مثل كوه پشت سرمربيمان ايستادهايم و از او حمايت ميكنيــم. من خودم هــم در صحبتي كه با گلمحمدي داشــتم به او گفتم با قدرت به كارت ادامه بده و ما هم حمايتت ميكنيم.

بايد‌نفت‌تهران‌را‌ببريم با اينكه بازي سختي با نفت تهران داريم اما نياز اســت هرطور شــده پيــروز از زمين خارج شــويم. نفت تيم خوبي اســت و مربي و بازيكنان ارزشــمندي دارد. با اين حال بايد 3 امتياز را بگيريم. از هواداران هم ميخواهم مثل هميشــه حمايت كنند و به ورزشــگاه بيايند تا بتوانيم برد خوبي را به دست آوريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.