مصدومان فوالد خوزستان به گسترش ميرسند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازگشــت مصدومان فوالد خوزســتان پس از كســب اولين پيروزي، ميتواند خبري بسيار خوب براي هواداران فوالد خوزســتان باشد. شاگردان پورموسوي كه سه هفته متفاوت در ليگ هفدهم را تجربه كردهاند از ديروز با پيگيري تمرينات خود در زمين اختصاصيشان، مهياي ميزباني از گسترش فوالد تبريز ميشوند اما مشكلي كه كادر فني و پزشكي تيم فوالد اين روزها با آن دســت و پنجه نرم ميكند؛ رســاندن بازيكنان مصدوم به بازي هفته چهارم اســت. ظاهرا در اين مورد هم خبرهاي خوبي به گوش ميرسد. خبر آماده شدن بازيكنان مصدومي كه روي آنها حساب ويژهاي باز كردهاند. پس از حضور نويد عاشوري و امير زليكاني در نيمه دوم بازي برابر سياهجامگان، كادر پزشكي فوالد در تالش است ديگر بازيكنان مصدوم اين تيم همچون ايوب والي، رحيم زهيوي، ســينا مريدي و پيمان شيرزادي را آماده حضور در بازي آينده فوالد خوزستان كند كه شنيده ميشود آنها به احتمال زياد به بازي برابر گسترش ميرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.