مارادونا، تماشاگر بازي ستاره ايراني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين نخســتين رويارويــي با آيندهوون نبود كه عليرضا جهانبخــش را هيجانزده كند. او اما اين بار با هيجاني تازه و ناآشــنا كه پيشتر تجربهاش نكرده بود، پا به ميدان گذاشت و دليلش چيزي نبود جز حضور اسطوره آرژانتيني فوتبال در ورزشگاه. ديگو مارادونا كه از چند روز پيش با الفجيره امارات در هلند اردو زده، از فرصت اســتفاده كرد و به تماشــاي پيروزي آيندهوون برابر آلكمار و عليرضا جهانبخش نشســت. حال آنكه اين بار هم حضور او در ورزشــگاه خالي از حاشــيه نبود و اين مربي 56 ساله در حالي كه دائم سيگار میكشيد، بازي جهانبخش و همتيميهايش در آلكمار برابر آيندهوون را تماشا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.