هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

يعني مشخص نيســت مهرداد ميناوند با خودش چه فكــري كرده كه روي آنتن تلويزيون به دو تا ســتاره اســتقالل آن متلكها را انداخته و اين همه ناســزا را به جان خريده! مشخص هم نيست ناظر پخش و بقيه كجا تشريف داشتند موقع انتشار اين برنامه! ما االن از دو قدمي صدا و سيما بخواهيم عبور كنيم سه تا ناظر پخش در اوقات فراغت دارند بر ما نظارت ميكنند بعد چطوري اجازه دادند يكي به منصوريان بگويد فالن و به رحمتي هم لقب بهمان را اعطا كند؟ يعني جدا صدا و ســيما هم بــراي خودش جزيرهای است. يك جا از سوراخ سوزن ميرود داخل يك جا از در دروازه رد نميشود!

خطر سقوط

به سالمتي و ميمنتي و مباركي پيام صادقيان بهعنوان بازيكن نجاتبخش به سپيدرود رشت ملحق شد! ايشان هماني بودند كه قرار بود فصل قبل ماشينسازي را از خطر سقوط نجات بخشــند و همچنين هماني بودند كــه قرار بود نفت تهران را اول فصل از خطر ســقوط رهايي بخشند و حاال هم قرار است سپيدرود را رهايي بخشند. ما حساب كرديم ديديم چگوارا هم نتوانسته در طــول مدت مبارزات انقالبــياش اين همه رهايي بخش باشــد كه پيام جان! فقــط اميدواريم با حضور شما سقوط سپيدرود قطعي نشود!

سلماني

اين روزها همه ســتارههای بزرگ و مشــتي در حال زمين خوردن هســتند. بولت وســط مســابقه دو با دمــاغ ميآيد پاييــن. نادال در اوج بــه يك بچه 18 ساله ميبازد! منشا را میبرند براي كچل كردن وسط فدراســيون! آقاي تاج با آن همــه تجربه، كل يوم به طال دست ميزند خاكســتر ميشود و هر روز از يك جــا بد بياري ميآيد ســراغش! آقاي كونته درســت وســط طالق و طالقكشي و بي اعصاب بازي رييسش بايد بــازي اول را با ســه گل خــورده و دو اخراجي بــه پايان برســاند. خود مــا با اين عظمتمــان بايد مطالبمان را بدهيم ويرايش شود! ننگ از اين باالتر؟ متاســفانه اين روزها دنيا زده توي كار زيرپا انداختن براي ســتارهها. من و كونته و نادال و بولت، ما چهار تا را كجا ميبريد آخر؟ ســوال روز : با ايده درست كردن يك سلماني وسط فدراســيون خيلي هم موافقيم. كلي درآمدزايي دارد فقط به شــرط اينكه اين بار هم با يكي قرارداد نبندند كه سي و پنج درصد اين هلو از گلوي شما پايين برود!

قاعده بازي

بــه ســالمتي و ميمنتــي و مباركــي تمرينات نفت تهران با حميد آقا درخشــان هم به تعطيلي رســيد. دليلش هم اين اســت كــه بازيكنــان و مربيان پول ميخواهند. البته نظر مسووالن باشگاه با نظر بازيكنان بســيار متفاوت اســت چون احتماال اعتقاد دارند كه اگر قرار بود پــول بدهيم كه شــماها را نميآورديم! احتمــاال دو روز ديگر حميد آقا درخشــان جايش را به يك مربي ديگر ميدهد به شــرطی كه او هم تا دو ماه اول پول نخواهد! هر وقت پول خواســت او را هم بركنار ميكنند! اصوال در باشــگاه نفت اولويت با آنهايي است كه پول نخواهند. االن بنده هم پول نخواهم يكي از گزينههاي ســرمربيگري در اين باشگاه به حساب ميآيم! منتهي دليل اينكــه ميبينيد بنــده االن روي نيمكت نفت تهران حضور ندارم اين است كه وقتي پيشنهاد دادند تاكيــد كردم نصف پولم را پيش ميگيرم. عين حميد آقا نبودم يك چيزي هم از جيب بدهم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.