گروسيان تنها نماند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فرزين گروسيان حتي خودش هم باور نميكرد كه به اين زوديها به تركيب اصلي تراكتورســازي برســد امــا جدايي محمدرضا اخباري و محروميت تيم تبريزي از جذب بازيكن اين شانس را به دروازهبان جوان تراكتورسازي داد كه در ليگ برتر به ميدان برود. حال آنكه عملكرد گروسيان هم مثل حضورش در دروازه تراكتورســازي غافلگيركننده بود. اين دروازهبان جوان در سه بازي اخير 4 گل از استقالل خوزستان، پرسپوليس و استقالل دريافت كرده و اين روزها حسابي تحت فشار است. بدتر از همه اما گلي بود كه فرزين گروسيان در بازي هفته پيش از استقالل خورد تا همه او را مقصر اصلي ناكاميهاي تراكتورسازي بدانند. جالب اما واكنش تراكتوريها به اشتباهات اين دروازهبان بود و حمايتشــان از او. بعد از آن بازي يحيي گلمحمدي گفت كه گروسيان كمتجربه را همچنان حمايت خواهد كرد و هر اتفاقي هم كه بيفتد، دستكشهاي شماره يك را از او نميگيرد. مهدي كياني هم بازوبند كاپيتاني را به بازوي او بســت تا روحيهاش را تقويت كند. بازي استقالل و تراكتورسازي كه تمام شد فرزين گروسيان در حالي كه از شدت ناراحتي اشك ميريخت، دروازه تراكتورسازي را ترك كرد كه در اين لحظه همتيميهايش دور او جمع شــدند و دلدارياش دادند. اين البته پايان حمايتها نبود و بازيكنان تراكتورســازي حمايت خود از دروازهبان جوان تيمشان را در شــبكههاي اجتماعي هم تكرار و روزهاي خوبي را براي گروســيان پيشبيني كردنــد. تراكتوريها آنچه را كه وظيفه بود، به درســتي انجام دادنــد و حاال ديگر نوبت فرزين گروسيان اســت كه از اين حمايتها پلي بسازد براي موفقيت در بازيهاي پيشرو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.