47 سالگي اسطوره

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خوشــحالي معروف آلن شــيرر پس از گلزني مقابل آلمان در يورو .1996 اســطوره باشگاه نيوكاســل و تيمملي انگليس حاال 47 ساله شــده و البته هنوز كسي نتوانســته ركورد بينظير او را كه با به ثمر رســاندن 260 گل، گلزنترين بازيكن تاريخ ليگ برتر انگليس شد، تهديد كند. آلن شــيرر از ســال 1988 تا 2006 در ليگ برتر بازي كرد و در اين 18 ســال، پيراهن تيمهاي ساوتهمپتون، بلكبرن وارزو و نيوكاســل را به تن داشــت. او از ســال 1990 تا 1992 در يازده بازي براي تيم زير 21 ســال انگليس بــه ميدان رفت و 13 گل زد، يك بازي براي تيم ب انگليس انجام داد و 12 ســال هم پيراهن تيم ملي انگليس را پوشــيد؛ از 1992 تــا 2000 و در 63 بازي، 30 گل به ثمر رســاند. او نه تنها به خاطر گلها و هتتريكهايش در ليگ برتر ركورددار است، بلكه بهترين گلزن نيوكاسل در ليگ برتر و اروپا هم هست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.