پهلوان: شهرآورد پیشداوری و پیشبینی ندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ششمین سال حضورش در ذوبآهن را پشت سر ميگذارد و در این بحران بدشانسي، ميتواند یکي از امیدهاي امیر قلعهنویي در این تیم باشد. بر خالف زمزمههایي كه درباره سرباز بودنش مطرح ميشد و حتي احتمال داشت به همین خاطر ناچار شود به لیگ دسته یك برود اما او در ذوبآهن مانده و این فصل را هم ميتواند براي تیمش بازي ميكند. احسان پهلوان را باید یکي از با استعدادهاي این فوتبال بدانیم كه در فصل حساس منتهي به جام جهاني، مثل هر بازیکن دیگري رویاي روسیه را در سر ميپروراند و با عملکردي كه از خود نشان داده اتفاقًا كار سختي براي همراهي تیم ملي ندارد. كافي است كیروش با نگاه خریدارانه بازياش را زیر نظر بگیرد.

از وقتي بحث سرباز بودنت مطرح شد، هیچ صحبتي با رسانهها نکردي. نميخواستم تا وضعيتم به طور كامل مشــخص نشــده، اظهارنظر خاصي داشته باشــم. حاال هم كه مشــكلي براي بازي در ذوبآهن ندارم و در خدمت تيمم هستم. برخالف تصوري كــه از ذوبآهن ميشد، شروع چندان خوبي نداشتید. واقعاً بدشانســي گريبــان ذوبآهن را گرفتــه و ما 9 ، 8بازيكــن مصدوم داريم. مصدوميت قاسم حداديفر هم كه براي همه ما شــوك خيلي بزرگي بود. به همين خاطر اول فصل كارمان سخت شده است. فقط به خاطر مصدومیت ها؟ البته اين را هم بايد در نظر داشــته باشــيم كه بعد از دوران بدنسازي، به خاطر خســتگي بازيكنان معمــوالً تيمها از هفته پنجم به بعد شــكل و شــمايل واقعي خود را پيدا ميكنند. خســتگي ناشي از تمرينات بدنســازي، طبيعتاً هفتههــاي اول را تحت تأثير خود قرار ميدهد. ميتــوان مصدومیتهاي پرتعداد ذوبآهن را هم به خاطر دوره بدنسازي این تیم دانست؟ بــه نظر مــن اين موضــوع كامًا به شــرايط بدني خود بازيكــن برميگردد. به هرحــال بازيكني كــه از دوران بدنســازي ميآيد، از نظر بدني شــرايط خوبي ندارد و خسته اســت. بازيكنان نياز به زمان دارند تا به شرايط عادت كنند و از نظر بدني به روال طبيعــي برگردند. به خاطــر همين از هفته پنجم ليگ به بعد بازيكنان شــرايط بهتري پيدا ميكنند . جــدا از همــه مصدومیتها اما مصدومیت قاسم حدادي فر واقعًا شوك بزرگي بود . قاســم حداديفر آنقدر براي تيم ما بمب روحيه است كه وقتي خبر مصدوميتش را شــنيديم، همه ما شوكه شــديم. او واقعاً باعث باال رفتن روحيه بازيكنان ميشــود و حضورش در زمين مسابقه مقابل هر حريفي، حس برتــري به ما ميدهــد. واقعاً ناراحت هستيم كه اين اتفاق برايش افتاده. بعد از این مصدومیت صحبتي هم با او داشتید؟ من كه فقط توانســتم براي او پيامي بفرستم. آنقدر شوكه هستم كه نميتوانم با او تماس تلفني بگيرم و صحبت كنم. چرا؟ چون ميديدم كه حداديفر در شش ماه گذشته چقدر زحمت كشيد تا بتواند به شرايط بازي برسد و به ذوبآهن برگردد. او با جــان و دل تمرين ميكرد تا بتواند همان بازيكن آماده هميشــگي شود اما بدشانسي گريبانش را گرفت. خیليها ميگویند شــاید نتواند دیگر فوتبال بازي كند . با توجه به شــناختي كــه از او دارم، مطمئــن هســتم كــه قاســم ( حداديفر ) ميتوانــد دوباره محكم و با آمادگي كامل به فوتبال برگردد. شــما نميدانيد او چقدر به اين فوتبال عشق دارد! بعضيها هــم به او لقــب محرم نویدكیاي ذوبآهن را دادهاند . به نظر مــن بازيكناني مثل قاســم حدادي فر، محرم نويدكيــا و مهدي رجب زاده از بازيكناني هســتند كه چون با ثبات بودهاند باعث ميشوند كه تيمهايشان را با نام اين بازيكنان بشناســند. قاسم حداديفر هم سالهاست براي ذوبآهن بازي ميكند و اميدوارم خدا قســمت كند و او دوباره به ذوبآهن برگردد . با نتایجي كه ذوبآهن و سپاهان در سه هفته اول كسب كردند، حساسیت شهرآورد اصفهان حسابي باال رفته. دربيهــاي اصفهان البته هميشــه حســاس بوده و معموالً بازيهاي ســپاهان

قاسم حداديفر آنقدر براي تیم ما بمب روحیه است كه وقتي خبر مصدومیتش را شنیدیم، همه ما شوكه شدیم . او واقع ًا باعث باال رفتن روحیه بازیکنان ميشود و حضورش در زمین مسابقه مقابل هر حریفي، حس برتري به ما ميدهد . واقع ًا ناراحت هستیم كه این اتفاق برایش افتاده

و ذوبآهن، با اهميــت بودهاند. البته هنوز تيمها عيار اصليشــان را نشــان ندادهاند و نميتــوان هيچ پيشبيني خاصي درباره اين بازي داشــت. با اين حال ايــن بازي، بدون شك بازي بســيار حساسي براي هر دو تيم است . فکــر نميكنید شــروع ضعیف ســپاهان، امتیــاز مثبتــي بــراي ذوبآهنيها به حساب بیاید؟ نــه، اينطور نيســت. شــهرآورد چه ارتباطي دارد به نتايــج هفتههاي قبل؟ هر بازي شــرايط خاص خودش را دارد و اصًا نميتــوان نتايج بازيهاي قبــل را در بازي ديگري بخصوص شــهرآورد دخيل دانست. حساب شهرآورد از بازيهاي ديگر جداست و نبايد به استناد نتايج قبلي درباره اين بازي پيش داوري كنيد. پیش از فصل خیليها ذوبآهن را یکي از مدعیان قهرماني ميدانستند. با اتفاقاتي كه افتاده، هنوز ميتوان درباره تیم شما چنین نظري داشت؟ به نظر من تيــم خيلي خوبي داريم و بــا اينكه اول فصل بدشانســي آورديم اما همه تاشمان را ميكنيم كه در ادامه نتايج خوبي رقم بزنيم. این فصل را بــراي خودت چطور ميبیني؟ من از هر نظر براي كمك به تيم آماده هســتم و همه برنامهريزيهاي شــخصيام را زير ســايه موفقيت تيم قــرار دادم چون معتقدم اگر اينطور باشــد و ما موفقيت تيم را در اولويت قرار دهيم، در نهايت ميتوانيم پيشرفت خودمان را هم شاهد باشيم. بازيكن بايد بيشــتر از اينكه به فكر خودش باشد به فكر تيمش باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.