نخعي : همه بازيكنان ما ستاره هستند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

احمد نخعي سرمربي تيم فوتبــال مس كرمان دربــاره شــرايط تيمش ميگويــد «: در ابتداي كار بايــد از مســووالن مس تشــكر ويژه داشته باشم كه در ايــن فصل به من و كادر فنــي تيم اعتماد كردند و مطمئن باشــيد بــا كمــك اعضــاي تيم تمام تــاش خود را براي موفقيت تيــم فوتبال مس به خــرج خواهيم داد. همت باشــگاه در فصل نقــل و انتقاالت عالــي بود بــه نحوي كه در زمان بســتن تيم ما شــب و روز خودمان را يكي كــرده بوديم تا هرچه ســريعتر تيم را براي شروع تمرينها كامل كنيم ». نخعــی بر خــاف بســياری از مربيان از فعاليت باشــگاهش در فصل نقــل و انتقاالت رضايت كامل دارد. او می گويد: «من بر اساس امكانات مالي باشــگاه و نفرات خوب فصل قبل ليگ يك، ليستي منطقي از بازيكنان مد نظرم را به باشگاه مس ارائه كردم كه 100 درصد اين فهرست جذب شــد و تيم مد نظر ما بسته شد». او هدفش را صعود به ليگ برتر معرفي ميكند. «هدف ما و باشگاه كاما بر صعــود به ليــگ برتر قــرار دارد و همين هدف مشترك به همه ما انگيزه تاش بيشتر ميدهد. ميگويند تيم اين فصل ما ستاره ندارد ولي من با جــرات ميگويم كه تمام بازيكنان ما در اين فصل ســتاره هســتند و با عملكرد خود ثابت ميكنند كه بــه زودي در فوتبال ايران خيلي حرفها براي گفتن خواهند داشــت. با نفرات تيمــم ارتباط دلي و عاطفــي دارم و يك تيم كاما متحد هســتيم كه ميخواهيم به هدف مشترك برســيم. همه بازيكنان تيم ما در اين فصل باهم ارتباط بسيار خوبي دارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.