چرا فدراسيون فوتبال جلوي فعاليت باشگاه نفت را نميگيرد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يكي از ســواالتي كه هنوز سران فدراســيون فوتبال و مسووالن سازمان ليگ بــه آن پاســخ ندادهاند چگونگي صدور مجوز شركت تيم نفت تهران در رقابتهاي ليگ برتر است. در حالي كه اين باشــگاه ديون بسياري بر گردنش اســت و حتي يك هفته ماند به شروع ليگ با تهديدهاي بســياري از ســوي مسووالن فدراسيون فوتبال مواجه شد و زمزمههــاي جابهجايي تيمي از ليگ يك با اين تيم نيز به گوش ميخورد اما در كمال شــگفتي اين باشگاه با وجود چالشهاي بســيار مالــي و بدهيهاي بســيار جــواز حضور در ليــگ برتر را گرفت . پيش از حضور نفت تهران رسانهها بارها از فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ خواســته بودند شــرايط حضور تيمها در رقابتهاي ليگ برتر را تغيير دهد و مقابل تيمهاي بدهكار ســفت و سخت بايستد اما هرگز اينطور نشد و به رغم تمام وعدهها نفتيها در ليگ برتر حضور يافتند و اكنون 3 هفته است كه در اين بازيها شركت ميكنند. روز گذشته خبري مبني بر توقيف اموال اين باشــگاه در رسانهها مشاهده شــد كه اين خبر نشــاندهنده اوضاع نابسامان باشــگاه نفت تهران است اما ظاهرا فدراســيون فوتبــال هيچ يك از ايــن داليل مســتدل را نميبيند و همچنان به فعاليت باشگاه نفت تهران اصرار دارد . ســران فدراســيون فوتبال اگر همينطور بخواهند چشم خود را روي باشگاههاي بي انضباطي همچون نفت تهــران ببندند اين شــيوه مديريتي اپيدمي ميشــود و بعيد نيســت كه برخي تيمها نيــز بخواهند به همين منوال كه نفتيها در فوتبال تيمداري ميكنند به فعاليــت ادامه دهند كه اگر چنين شــود، ديري نميگذرد كه بسياري از تيمهاي حاضر در ليگ برتر به بدهكاراني بزرگ بدل ميشــوند و آنگاه شايد فدراسيون جهاني فوتبال، فيفا، دوبــاره فوتبال ايران را در خطر تعليق قرار دهد. بــه هر حــال خوب اســت كه فدراســيون فوتبال چشــمش را بر روي حقايق باشــگاه نفــت تهران و حقايق تلخي كه در اين باشــگاه رخ داده، نبندد. باشــگاه نفــت تهران با شيوههاي درســتي اداره نميشود و اگر سران فوتبال ايران پاي حرفهاي علي كريمي بنشينند شايد بيشتر با زوايــاي تاريك نحــوه تيمداري اين باشگاه آشنا شــوند و دريابند كه در باشــگاه نفت تهران چه اتفاقاتي در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.