همه ابهامهاي خط دفاعي كرانچار

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

۶ گل در عرض سه هفته آمار ضعيف دفاعي سپاهان را نشان ميدهد كه كامًا بيانگر وضعيت آشــفته خــط دفاعي اين تيم اســت. حتي اگر ۶ گل را هم ماك قرار ندهيم با بررســي تعداد زياد حمات خطرناك و شــوتهاي در چارچوب روي دروازه ســپاهان ميتوان به نتيجه مشابه درباره خط و البته سازمان دفاعي سپاهان رسيد . البته اين درست است كه مدافعان و بازيكنان جديد ســپاهان براي هماهنگي و ارائــه بازيهــاي بهتــر نياز بــه زمان بيشــتري دارند اما اشــتباهات فردي و ضعف آمادگي بدني بعضــي از بازيكنان خط دفاعي ســپاهان مثل ژايرو رودريگز ربطي به هماهنگي و زمان بيشــتر ندارد. رودريگــز كه در بازي برابــر پديده كامًا ضعيف ظاهر شــده بود، در ديــدار برابر پارس جنوبي هم در نيمه نخســت كامًا پر انتقاد ظاهر شــد، او در نيمه دوم نيز روي فرار منجر بــه پنالتي نانگ جا ماند و روي صحنه گل هم جاگيري نامناســب او باعث شــد آفسايد پر شود و روي توپ برگشتي گل تساوي به ثمر برسد. عملكرد پر اشــتباه ژايرو رودريگز در تركيب سپاهان در حالي با سكوت زالتكو كرانچار رو به رو شــده است كه اين تيم سياوش يزداني را روي نيمكت دارد اما از او استفاده نميشود. كرانچار كه در گذشــته نيز در مورد استفاده از بازيكناني مثل بولكو و جالوويچ پافشــاري عجيبي انجام ميداد و با وجود عملكرد پر انتقاد آنهــا، به طور مداوم از ايــن بازيكنان بازي ميگرفت گويا همين راه را بــراي رودريگز هــم ميرود و البته ضررش را مثــل بازي با پــارس جنوبي متحمل ميشود . اين درســت كه شــايعاتي مبني بر جذب ســياوش يزداني بدون هماهنگي با كرانچار شــنيده ميشود و يا يزداني در يكــي دو نوبت تمريني به گفته اين مربي تاخير يا غيبت داشته است. در هر صورت باشگاه سپاهان براي او هزينه كرده است و كرانچــار نيز بايــد از همه ظرفيتهاي موجود بهره ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.