حميد درخشان به چه چيزی خوشبين است؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اعتصــاب بازيكنان نفــت تهران در نهايت مالك باشــگاه را پاي ميز مذاكره كشــاند تا در جلســهاي با حضــور او به بررسي مشكات متعدد اين تيم پرداخته شــود. به دنبال اين نشســت در گفت و گويــي كه از قول حميد درخشــان روي خروجي سايت باشــگاه نفت قرار گرفته، اين سرمربي تأكيد دارد كه همه مشكات تيم حل و فصل شده است: «جلسه بسيار خوبي با حضور مالك باشــگاه برگزار شد. االن همــه چيز حل و فصل شــده و تيم تمرينات خود را از سر ميگيرد». سرمربي نفت تهران در اين گفت وگو به جلســهاي هم كه با حضــور بازيكنان، كادرفني و مالك باشگاه برگزار شده اشاره كرده است: « نشســت صميمانه و بسيار خوبي بود. بچهها درد دلهايي داشــتند و آقاي گلرخســار هم حرفهايشــان را شــنيدند و به آنها اطمينان خاطر داد كه باشــگاه در هفته آتــي پرداختي خواهد داشت». خوشــبينی حميد درخشان به مالكانــی كه فقط وعــده میدهند هم از پرســشهای مهم فوتبال ايران است. به راستی چه مسائلی درخشان را پاگير اين نفت بی در و پيكر كرده؟ عشق، عاقه يا چيزهای ديگر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.