مروان حسين: از سپاهان به تيم ملي عراق ميرسم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مروان حســين، مهاجم عراقي تيم فوتبال سپاهان اصفهان روز شنبه رسما قرارداد دو ســاله خود را با اين تيم امضا كــرد تا كار را با ســپاهان در اين فصل شروع كند. او مصاحبه مفصلي با روزنامه « الماعــب » عــراق انجــام داده كه در آن درباره معيارهايــي كه براي انتخاب سپاهان داشته صحبت كرده است. حســين در ايــن رابطــه گفته: « قبول كردن پيشــنهاد باشــگاه ايراني پس از بررســيهاي زيــاد و مرتبط به سقف آرزويم در زمينه لژيونر شدن بود. ســپاهان را انتخاب كردم تــا در تيمي باشم كه بتوانم براي قهرماني بازي كنم. حضورم در ســپاهان اصفهان دروازهاي براي برگشــتن به تيم ملي عراق خواهد بــود كه مدت زمان زيادي اســت از آن دور شدهام ». مهاجم ‪۲ 5‬ســاله عراقــي درباره تجربــه اول لژيونر شــدنش كه در ليگ عربســتان بود، توضيــح داده: «برخي ميگوينــد كه من در تجربــه اول خود براي لژيونر شدن در ليگ عربستان و در تيم الخليج با شكست مواجه شدم اما به نظرم تجربهاي موفقيت آميز بود چون به تجربهام اضافه شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.