حنطه: مس رفسنجان برگ برندههاي زيادي دارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي حنطه ســرمربي آلومينيوم اراك در نخستين بازي نتوانست صباي قم را شكســت دهد و دو امتياز با ارزش را از دست داد. او امروز مقابل مس رفســنجان قرار ميگيرد: « مس رفســنجان تيم خيلي خوبي اســت كه از امكانات خيلي خوبي بهره ميبرد و شــرايط مالي خوبي هم دارد. همه اينها ميتواند برگ برنده آنها باشد بر خاف ما كه شرايط خوبي را در شروع پيش فصل تجربه نكرديم اما برگ برنده ما بازيكنان يكدســت و همدل هستند و همچنين هواداران خوبمان كه هميشــه انرژي مثبتشان پشت تيم است و ما قطعاً براي كسب امتياز به رفسنجان ميرويم». او جايگاهــي را بــراي تيمش پيشبيني نميكند. «هــدف ما موفقيت فوتبال اراك اســت و تمام سعي خودمان را كرديم تا از ظرفيتهاي موجود فوتبال اراك اســتفاده كنيم. البته اين پايان كار نيست و قطعاً از همين تيم خيلي از بازيكنان ميتوانند با پيشــرفت خوب به تيمهاي بزرگتر بروند و به نام فوتبال اراك كمك كنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.