حمايت رييس هيات فوتبال قم از بختياريزاده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كريم بهرامي رييس هيات فوتبال اســتان قــم در واكنش به اظهارات حســن عابدي، مديركل ورزش و جوانان استان قم كه گفته بود باشگاه صبا هنوز مديرعامل و ســرمربي ندارد اينطور ميگويد: «مالكيت باشگاه به مدت يك سال به هيات فوتبال اســتان قم اجاره داده شده است. اكنون به دنبال جذب حامي مالي هســتيم و در اين خصوص با چند شركت رايزني كردهايم اما هنوز همكاري ما با اسپانسري قطعي نشده است. براي جذب حامی مالی، شرايطي قايل شديم كه هر اسپانسري با ما همكاري كرد، بايد آنها را بپذيرد. هنوز نقلوانتقاالت باشــگاه را هم آغاز نكردهايم. مديرعامل باشگاه هم ظرف يكي دو هفته آينده مشخص ميشود». او از سرمربي تيم صبا هم حمايت ميكند«:ناصر بختياريزاده بهعنوان سرمربي با قدرت به كار خود ادامه ميدهد و براي تيم زحمت كشيده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.