ليگ برتر بانوان به تعويق افتاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســيزدهمين دوره رقابتهــاي ليگ برتر فوتسال بانوان كه قرار بود اواخر مرداد ماه برگزار شود به دليل حضور تيم ملي در بازيهاي داخل سالن آســيا به تعويق افتاد و مسابقات ليگ پس از بازگشت ملي پوشان از بازيهاي داخل سالن آسيا برگزار شــود . تيمهاي پااليش نفت آبادان، ملي حفاري ايران، دانشگاه آزاد اسامي تهران، دختران كويــر كرمان، بازرگاني امير نوشــهر، شهرداري رشت، ميرشت سپيدرود، شهرداري البرز زنجان، كارا شيراز، سپاهان اصفهان، سايپا تهران، پيروزي كامياران، استقال ساري و مس رفســنجان ‪1 ۴‬ تيم حاضر در سيزدهمين دوره ليگ برتر فوتسال بانوان هستند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.