نامگذاري هفته نهم ليگ برتر به نام شهيد حججي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه گيتي پسند طي نامهاي به سازمان ليگ فوتسال درخواســت كرد درصورت امكان بــا توجه به اينكه شــهيد مدافع حرم محســن حججي كــه اخيرا توســط عوامــل داعش به شهادت رسيد از خطه استان اصفهان ميباشد و اين باشگاه در نظر دارد با همكاري سازمان بسيج ورزشــكاران و ديگر ارگانهاي مرتبط از خانواده وي تجليل نمايد لذا هفته نهم ليگ برتر فوتسال بهنام اين شهيد واال مقام نامگذاري گردد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.