مجيدي:‌فعال‌مربي‌استقالل‌نمي‌شوم

زندگي برخيها از روش كارت به كارت اداره ميشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نتایج ضعیف استقالل با منصوریان در فصل جاري و شکســت برابر پارس جنوبي، باعث شد تا دوباره زمزمه اخراج علیرضا منصوریان و حضور یکســري نامها از جمله فرهاد مجیدي روي نیمکت آبي پوشــان به گوش برسد. حال فرهاد مجیدي در یك مصاحبــه مفصل درباره این شایعات و سایر مســائل پیراموني خودش و استقالل صحبت كرده است

نتایج ضعیف استقالل در لیگ برتر با اعتراض شدید هواداران مواجه شده، شما چند هفته قبل بعد از شکســت استقالل مقابل پدیده از منصوریان حمایت كردید. هنوز هم ســر حرف خود هســتید و از سرمربي ناكام استقالل دفاع ميكنید؟

متاســفانه تيم محبوب من در سالهاي گذشته تا به امروز اسير سهم خواهي گروههاي مختلف شده و چيزي كه امروز ما ميبينيم، فقط محصول امروزيها نيست و ديگران هم در اين افت فاحش سهيم هستند. آيا تصميم گيرندهها از خود نميپرســند كه چرا مدام شكســتها تكرار ميشود؟ استقالل در چهار فصل گذشته سه مربي مختلف داشــته، دو مدير در ۴ فصل! تصميمهاي غلط دائم تكرار ميشــوند و هيچ ساختار درستي شــكل نميگيرد. اين مشكل كل فوتبال ايران اســت. به تيمهاي موفق هم اگر نگاه كنيد، متوجه خواهيد شــد كه با تغيير ســرمربي همه چيز به هم ميريزد چون هيچ جاي فوتبال ما سيستم درستي وجود ندارد. شــایعاتي به گوش ميرسد كه گویا شما گزینه جانشیني منصوریان هستید؟

من صد بار گفتم و باز هم تاكيد ميكنم كه فعال نميخواهم ســرمربي باشــم و ترجيح ميدهــم كارم را در كنــار يــك مربي خوب خارجي شروع كنم.

برخي رسانهها چند هفته قبل خبر از مربیگري شــما در تیم زیر 16 ســال اســپانیول دادند و برخي رســانهها آن را تکذیب كردند. شــفاف در این زمینه صحبت كنید؟

بهتر اســت تاييد اين خبــر را از من كه هر روز با لباس مربيگري اسپانيول در تمرينات آكادمي اين باشــگاه حاضر ميشوم، نپرسيد! تاييــد اين خبــر را از عوامل رســانهاي همان سهمخواهها بپرســيد! مثال نوشتند كه فرهاد رفته بازديد از باشــگاه اســپانيول، خنده دار نيســت؟ كدام باشــگاه الليگا، بوندس ليگا يا ليگ برتر انگليس به بازديدكننده تيمش اجازه ميدهد كه بهعنــوان مربي يا تمرين دهنده در تمرينات تيمهاي پايهاش شــركت كند؟ اين شيطنتها خجالت آور است. اما سکوت شما هم در قبال این خبر به شائبهها اضافه كرد...

بايد چه كار كنم؟ جــار بزنم؟ من مثل دورانــي كه بازي ميكــردم اهــل تبليغات و مصاحبههاي زياد و شــلوغ بازي نيستم و فقط روي كار خــودم تمركز ميكنم. مگر دنياي من اينقدر كوچك شــده كه دوره دستياري در تيم پايه اسپانيول را سند افتخار بدانم؟! من با هزينه شــخصي به اينجا آمدم و هيــچ مبلغي هم از اسپانيول نميگيرم و آمدم تا بيشتر ياد بگيرم و حتي قرار است كه در برخي جلسات آناليز تيم بزرگساالن اسپانيول هم شركت كنم. به خاطر شــيطنتها ســعي كردم بهترين سند يعني عكس و ويديو منتشر كنم اما همه چيز را ناديده ميگيرند چون نگران بازگشت من به استقالل هستند. اين اتفاق باالخره روي ميدهد و فقط هزينه زيــادي انجام ميدهند و خودشــان را خسته ميكنند. مطمئن باشيد در دوران امروز كه هر فرد يك رســانه شخصي در اختيار دارد، بازيهاي رســانهاي دهه هفتاد و هشتاد ديگر اثرگذار نيســت. امثال فرهاد مجيدي زماني به استقالل ميآيند كه مردم بخواهند و به همين خاطر فقط به سراغ تخريبهاي بياثر ميروند. البته اثرگذاري رسانههاي منصف به قوت قبل باقيست. گزارشــي كه باشگاه اسپانيول منتشر كرد، احترام و جايگاه من را از نگاه آنها نشــان داد. بســياري از رســانهها خبر مربيگري من و موضوع ويزاي كار را نوشتند و اگر درست نبود، من تكذيب ميكردم. من براي فعاليت رسمي در تيم اســپانيول بايد ويزاي كار داشته باشم. صدور اين ويزا كار زمانبري هســت و اميدوارم با انتشــار گزارش سايت اســپانيول اين اتفاق براي من زودتــر رخ دهد. در حــال حاضر هر روز در تمرينات شــركت ميكنم و جاي بازديد كننده روي سكوهاســت نه من كه در وســط زمين تمرين به همراه ســاير همكاران مشغول هستم. نكته ديگري هم كه ميگويند اين است كه چرا سايت اســپانيول ننوشته كه من مربي زير ۶۱ سالهها شــدم چون ويزاي كار من هنوز صادر نشده و انتشــار اين خبر براي هر شركتي در اســپانيا تخلف به شمار ميرود. عالوه بر اين من بايد شأن خودم را پايين بياورم و بروم سراغ سايت باشگاه، چون چند نفر در تهران هستند كه اين طوري آرام ميشوند؟ متاسفانه زندگي برخي خبرســازها با روش كارت به كارت اداره ميشود و اگر اين شيطنتها ادامه داشته باشد مجبورم به برخي مسائل اشاره كنم!

دلیل اینکــه كار مربیگــري را از تیمهاي بزرگساالن شروع نکردید، چه بود؟

با كارلوس كيروش مشــورت كردم و او به مــن توصيه كرد كــه از رده پايه مربيگري را شــروع كنم. يادي هم كنم از برونو متســو كه او هم اين توصيــه را به من داشــت. به همين خاطر اين تصميم را گرفتــم. اين را هم بگويم كه حرفها و شيطنت ديگران براي من اهميتي ندارد كه اگر داشت، يك ماه قبل نسبت به دروغ پردازيها واكنش نشان ميدادم. من كار خودم را انجام ميدهم و اهداف بزرگي دارم. ناراحتي هواداران اســتقالل را هم درك ميكنم و حق با آنهاســت. خيلي هم حق دارند اما مسووالن بايد به فكر اين قلبهاي شكســته باشند. دولت نبايد نسبت به امور باشگاه استقالل با ميليونها هوادار بي تفاوت باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.