مربی و مديران تکراری چاره كار استقالل نيستند

Iran Varzeshi - - صفحه اول - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

بحران اســتقالل را ديگر هيچكس نمیتواند انكار كند. با گذشــت شــش هفته از شروع ليگ برتر تاريخ مصرف توجيهات مختلف گذشته و جدول ليگ برتر همه حقيقت را آشكار میكند. حاال همه از لزوم تغييرات میگويند و بعيد است تصميمگيران باشگاه بتوانند در برابر توفان اعتراضات ايســتادگی كنند، حتــی اگر با خريدن زمان به دنبال مديريت اوضاع باشند.

طبيعی است كه در اين اوضاع همه به فكر گزينه جايگزين باشند و طبق معمول گزينههای هميشــگی به خط شــدهاند. هواداران با ديدن موفقيت تيم رقيب دوست دارند يك مربی خارجی و آگاه را روی نيمكت ببينند، ولی با بهانههای هميشگی كه پيدا كردن چنين گزينهای سخت است (چه كسی گفته كه قرار است مديريت باشگاه پرطرفداری مثل اســتقالل آسان باشــد) اين احتمال وجود دارد كه هياتمديره در صورت بركناری منصوريان دوباره سراغ مظلومی برود. توجيه هميشگی هم اين است كه او فضای باشگاه را میشناسد، ولی اگر مظلومی اين توانايی را دارد كه استقالل را متحول كند، چرا در اين دو سال هيچ تيمی نداشته و خانهنشين بوده.

در حوزه مديريت هم اوضاع همين اســت. بعد از شكســت مقابل پارس جنوبی فتــحا...زاده مصاحبه مفصلی كرده و طبق معمول تالش كرده روی اين موج اعتراض ســوار شــود و خودش را در قامت يك منجی مطرح كند. اگر تغييراتی در مديريت باشگاه رخ دهد، طبيعی است كه رسانهها نام او يا واعظی آشتيانی را برای مديرعاملی مطرح كنند.

اگر برای نيمكت اســتقالل نامهايی مثل داليچ يا اسكوچيچ مطرح شده، شگفتا كه در حوزه مديريت هيچكس به فكر خروج از دايره بسته اسامی تكراری نيست. تيپ مدير فوتبال انگار بايد فرد ميانسالی باشد كه سابقهای در اين ورزش ندارد و ابزار اوليه به روز شدن هم در آستينش نيست.

اگر رييس جمهوری برای پســت مهمی مثل وزارت يك فرد ۶3 ســاله را انتخاب میكند، چرا نبايد برای فوتبال ســراغ مديــران جوانتری رفت؟ فردی كه نگاه تازهتری به مديريت دارد، زبان میداند و انرژی و جســارتش برای تغييرات بنيادی بيشتر است، میتواند فوتبال را از اين ركود خارج كند.

اين باشــگاههای بدهكار، اين سكوهايی كه در حال ريختن است، اين زمينهای خراب، كارنامه قابل دفاعی برای مديران ســنتی فوتبال ايران نيســت. وقت آن است كه مديران تازهنفســی بيايند و طرحی نو در اندازند. اســتقالل میتواند در اين مورد پيشگام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.