كبودي يادگاري درگيری بيرون از زمين فوتبال

دليل زخم پاي چشم دروازهبان استقالل فاش شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

از روز جمعه كه اســم مهــدي رحمتي بهعنوان دروازهبان شــماره يك در فهرست ۱۱ نفره اســتقالل نبود شــايعات زيادي بابت نيمكت نشيني او مطرح شد اما ماجرا واقعا چه بوده اســت. مهدي رحمتي چند روزي است كه به دليل بســتري شدن پدرش در بيمارستان شــرايط روحي خوبي نداشته و حتي شــب قبل از بازي اين بازيكن به دليل شرايط روحي نامســاعد زير ســرم ميرود. به دليل همين وضعيــت منصوريان تصميم ميگيــرد تا از وي در بازي مقابل پارس جنوبي اســتفاده نكند. رحمتي حتي براي اينكه پرواز بازگشــت استقالل به تهران ســاعت ۵۱ بود از كادرفني تيمش درخواست كرد تا جداگانه و زودتر به تهران بــاز گردد. از همين رو صبــح ديروز در پرواز ۰3:۹ به تهران ديده شــد. اما مهمتر از نيمكتنشيني رحمتي، كبودي دور چشم گلر استقالل سوژه اصلي رســانهها شده بود و همه دنبال دليل آن بودند و حتي شايعه شد كه كاپيتان اســتقالل در تمرينات درگيري فيزيكي داشــته و اين كبودي نتيجه همين درگيری است. شــايعهاي كه باتوجه به رابطه نزديك رحمتي با منصوريان و جايگاه او در تيم خيلي زود تكذيب شد. خود رحمتي در پاسخ به اين سوال كه چرا چشــمش كبود شده، مدعي شد در تمرين روز پنجشنبه توپ محكمي به او برخورد كرده و به همين دليل چشــمش كبود شده اما واقعيت چيز ديگري است. مهدي رحمتي روز پنجشنبه به بيمارستان رفته بود تا از پدرش عيادت كند. او زماني كه قصد ترك بيمارســتان را داشت با 3 مزاحم به شكل فيزيكي درگير شد و در نهايت اين صورت كبود يادگاري همان ماجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.