سه برنز، يك برد و يك شکست قبل از افتتاحيه

درخشش نيمهكاره در روز نخست تركمنستان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پنجمين دوره بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آســيا 7۱۰۲ به ميزباني عشق آباد برگزار ميشود.

افتتاحيــه اين بازيها فردا يكشــنبه از ســاعت 7۱ بــه وقت محلي در استاديوم المپيك عشق آباد برگزار خواهد شد. نمايندگان ايران يك روز پيش از افتتاحيه بازيها در رشتههاي فوتسال، كشتي سنتي و جوجيتسو به ميدان رفتند كه نتايج زير حاصل شد:

كشتي سنتي

در رقابتهاي كشتي سنتي نمايندگان كشورمان در بخش مردان و بانوان به مصاف حريفان رفتند.

در وزن منهاي 8۶ كيلوگرم امير اسماعيلي، در وزن منهاي ۵7 كيلوگرم قاسم دزي و در وزن منهاي ۲8 كيلوگرم حبيبا... ترابي هركدام با يك برد و يك باخت به مدال برنز رسيدند.

قاســم نوروزي هم در وزن منهاي 7۵ كيلوگرم ،ناصر قربانپور در منهاي ۲۶ كيلوگــرم، زهرا محمــودي در منهاي 8۵، زهرا مجيــدي در منهاي ۰7 كيلوگرم و سپيده رحيمي در مثبت ۰7 كيلوگرم با شكست در كشتي نخست از رسيدن به مدال بازماندند.

جوجيتسو

در مســابقات جوجيتســو فقــط يــك نماينــده از كشــورمان حضور داشــت. محمــد منصــوري در وزن منهــاي 77 كيلوگرم (كنتاكــت) تنها نماينده كشــورمان بود كه به علت خطاي فني ديســكاليفه شــد و دستش از مدال بازماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.