كوالكوويچ: روز بزرگي براي واليبال در پيش داريم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم ملــي واليبال ايران در چهارمين ديدار خود در جام قهرمانان موفق شــد ژاپن ميزبان را با نتيجه 3 بر يك شكست دهد.

ايگور كوالكوويچ ســرمربي تيم ملي واليبال ايران بعد از پيروزي شــاگردانش برابر ژاپن در نشســت خبري اين مسابقه اظهار داشــت: «انتظار يك بازي ســخت برابر ژاپن را داشــتيم چون هميشه كمي زمان ميبرد تا با شــرايط بازي مقابل اين تيم هماهنگ شويم.»

وي با بيــان اينكه تيم ژاپن در دفاع خيلي خوب كار كرد، گفت: «اين تيم به خوبي در زمين خودشان توپها را كنترل ميكردند. بــه همين دليل بازي در ژاپن هميشه دشوار است.»

سرمربي تيم ملي واليبال ايران ادامه داد: «من وقتي ســرمربي صربستان هم بودم، تجربه مشــابهي را داشتم كه ست اول مقابل ژاپن به ســختي پيش ميرفت و طول ميكشــيد تا به روند بازي عادت كنيم اما همانطور كــه معروف هم گفت سه ست بعدي خوب پيش رفتيم.»

كوالكوويــچ با بيان اينكه خوشــحالم بازيكنانــم با جديت به بــازي ادامه دادند، گفــت: «رقابــت برابر ميزبان اصال آســان نيســت. امروز براي ايران روز بزرگي است و تمام تالشمان را ميكنيم كه مدال كسب كنيم. اگر امروز پيروز نميشديم، همه چيز براي ايران سخت و پيچيده ميشد.»

مسابقات واليبال جام قهرمانان بزرگ مردان جهان امروز (يكشنبه) با برگزاري ســه ديدار به پايان ميرسد كه تيم ملي واليبال ايران از ســاعت ۰۱ و ۰۱ دقيقه به وقت تهران در آخرين مسابقه خود به مصاف فرانسه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.