غفور: اميدواريم با مدال به تهران بازگرديم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم ملي واليبــال ايــران در چهارمين ديدار خود در جام قهرمانان موفق شــد ژاپن ميزبان را بــا نتيجه 3 بر يك شكســت دهد. امير غفور پشــت خط زن تيم ملــي واليبال ايران پس از پيروزي ســه بر يك ايران مقابل ژاپن افزود:«خدا را شكر امروز بعد از واگذاري نتيجه در ست نخســت خيلي خوب به بازي برگشــتيم و در ادامــه نيز خيلــي خوب كار كرديم. تا اين جاي كار شكر خدا آن نتايجي كه ميخواستيم را به دست آورديم اما واقعا كافي نيست و يك گام مانده تا اينكه مدال بگيريم.» وي تصريح كرد:« زحمتهايي كه در اين چند ســال همه براي واليبال كشيدند، نتيجهاش را بايد بگيريم. بــا همتي كه در بازيكنان براي صرف فعل خواســتن سراغ دارم، مطمئنم كه ميتوانيــم يك بازي خيلــي خوب و بينقص جلوي تيم خوب فرانســه به نمايش بگذاريم. انشاا... بتوانيم هم نتيجه خوبي بگيريم و هم با مدال از اينجا به تهران بازگرديم.»

پشــت خط زن تيم ملي واليبال ايران در خصوص شكســت دادن تيم ژاپن تنها رقيب ايران در قاره آسيا در مقابل بيش از هشت هزار تماشــاگر افزود:« واقعا از ژاپن هم نبايد غافل شد. شــايد بگويند كه تيم ايران خيلي راحت برد و حتي يك ســت را ۵۲ بــر ۴۱ برد اما هر چه تيم خوب بازي كند، ميتواند با اين نتيجه نيز غافلگير شــود. اين نيست كه بتوانيم با ۰۶ درصد توانمان پيروز شويم. »

وي در خصوص شكســته شدن طلسم پيروزي مقابل فرانســه گفــت:« محكوم به پيروزي هســتيم. بايد خيلي خوب اين تيم را آناليز كنيم. شــرايطمان بايد در ايدهآلترين حالت باشد. اميدوارم كسب مدالمان به هيچ اما و اگری نرســد و مثل بازيهايي كه در اين مسابقات بينقص انجام داديم، بتوانيم خيلي خوب بازي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.