جلسه‌هيات‌ مدیره‌استقالل‌ برگزار‌نشد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مرفاوی: هيات مديره نبايد به منصوريان اولتيماتوم میداد پاشازاده: از شرايط منصوريان خيلی ناراحتم مجيدي: فعال مربي استقالل نميشوم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.