تاج: تيم ملي را به مشهد ميآوريم

ورزشگاه امام رضا يكي از افتخارات ايران است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهدي تاج رياســت فدراســيون فوتبال كه براي حضور در مراسم افتتاحيه ورزشــگاه امام رضا راهي مشهد شــده بود، وارد اين شهر شد. رياست فدراسيون فوتبال ميگويد كه تالش ميكند در آيندهاي نزديك و با هماهنگي كيروش ديداري دوســتانه براي تيم ملي در ورزشگاه امام رضا برگزار كند. تاج پس از ورود به مشــهد در مورد برگزاري مســابقه افتتاحيه ورزشگاه امام رضا گفت:«ساخت و راه اندازي ورزشگاه امام رضا توسط آستان قدس رضوي يك هديه به مردم مشهد و خراسان است كه فرصت بســيار خوبي را براي برگزاري مسابقات فوتبال در مشهد فراهم ميكند. نگاه مســووالن آستان قدس رضوي و شــخص آيتا... رييسي بهعنوان توليت محترم اين مجموعه، به ورزش بسيار مثبت است و قطعا در آينده نيز با فراهم شــدن شرايط شــاهد برگزاري بازيهاي ليگ برتر در اين ورزشگاه خواهيم بود چرا كه اين ورزشگاه يكي از افتخارات ايران اســت كه به آن ميباليم.»تاج در ادامه ابراز اميدواري كرد تا خيلي زود ورزشگاه مدرن مشهد ميزبان ديدارهاي تيم ملي باشد:« تالش ميكنيم تا با هماهنگي كي روش يك بازي تداركاتي را در مشــهد برگزار كنيم تا مردم مشهد هم در اين ورزشگاه تيم ملي را از نزديك ببينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.