بشار، مصلح، منشا و نعمتی از اول بازی میكنند

3 تا 5 تغيير در تركيب اصلی پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

طبق تصاوير در تمرين روز جمعه پرسپوليس كه اصلیترين تمرين قبل از بازی با پيكان به حســاب میآمد برانكو قصد دارد نيمی از نفرات تركيب اصلی بازی با االهلی را در بازی امشــب نيمكت نشــين كند. از عكسهای تمرين جمعه مشخص است كه كاورپوشها جايی در تركيب اصلی ندارند. بدين ترتيب نفراتی مثل مسلمان، ربيع خواه و وحيد اميری كه در تركيب اصلی بازی با االهلی بودند امشب نيمكت نشين هستند و شــايد به اين جمع بتوان محمد انصاری و علی عليپور را هم اضافه كرد. در عوض بازی كردن شــايان مصلح، سيامك نعمتی، منشا و بشار رسن از بين ذخيره ها قطعی به نظر میرســد. در دفاع راست اين ترديد وجود دارد كه آيا صادق محرمی به بازی گرفته میشــود يا ماهينی در پســت خــودش بازی خواهد كرد و انصاری در تركيــب میماند. اگر غير از اين باشد شــايد ماهينی به دفاع ميانی برود و محرمی در دفاع راست باشد. بين بازی كردن عليپور و طارمی هم ابهاماتی وجود دارد كه ظاهرا شانس طارمی برای فيكس بودن بيشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.