طيبي: ركورد دار كاپيتاني هستم

با بردهاي پارس جنوبي شادی میکنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

شاید هیچکس فکر نميکرد محمد طیبي وقتي از استقالل خوزستان جدا شد و به پارس جنوبي رفت، آنجا هم کاپیتان شود اما این اتفاق افتاد. طیبي البته زیاد آنجا نماند و خیلي زود و قبل از شروع رقابتها جدا شد و به القطر رفت. به تیمي که به تازگي به لیگ ستارگان قطر صعود کرده و به دنبال نتایج درخشان است اما طیبي در این تیم هم بازوبند کاپیتاني را از آن خود کرد. آن هم در بازي اول تیمش مقابل الدوحه قطر. البته القطر در این بازي کمي بدشانس بود و روي اشتباهات داور شکست خورد اما این کاپیتاني روز نسبتا خوبي را براي محمد طیبي رقم زد. چراکه همه روي او تمرکز کرده بودند و در نهایت به تمجید از بازياش پرداختند. محمد طیبي مدافع القطر در مورد شکست 3 بر 2 مقابل الدوحه، کاپیتانياش در این تیم، بازي بعد مقابل المریخیه و ... صحبت ميکند.

بازي با الدوحه چطور بود؟ در نخســتین قدم از لیگ ستارگان شکست خوردید...

بازي ســنگيني بود. تيم الدوحه اين فصل مدعي قهرماني اســت و تيم مــا به تازگي از ليگ 2 بــه ليگ ســتارگان آمده. با اين حــال ما بازي خوبي انجام داديم و روي بدشانســي و اشتباهات داور باختيم. يكي از گلهاي تيم الدوحه آفســايد بود. روي گل دوم هــم مهاجم حريف خطا انجام داد امــا داور آن را نديد. در كل ما اگر بدشانســي نميآورديم ميتوانســتيم ببريــم چون حريف ما موقعيت آنچناني نداشــت. اين در حالي است كه آنهــا از ‪6 5،‬ بازيكــن اروپايي خيلــي خوب بهره ميبرند.

روي گل اول ظاهرا خطا روي شما انجام شد اما داور ندید و دســتور به ادامه کار داد که همین مساله منجر به باز شدن دروازهتان شد... خيلي اعصابم خرد شد. از شانس من است. من در اين بازي خيلــي خوب كار كردم اما همين خطا باعث شد عذاب وجدان داشته باشم. مگر از شما انتقاد شد؟

نــه، اتفاقا بعــد از بازي به مــن گفتند كه فوقالعاده كار كردم اما به خاطر اينكه خيلي زحمت كشيدم و روي گل داور خطا روي من را نديد، فكر ميكنم مقصر من هســتم. در حالي كه كارشناسان هم به صراحت گفتند كه روي من خطا انجام شده بود و اين گل بايد مردود اعالم ميشــد. به هر حال اتفاقي است كه افتاده و بايد خودم را براي بازي بعد مقابل المريخيه آماده كنم. انشــاءا... در آن بازي جبران ميكنم و نشان ميدهم بهترين هستم.

بازي جمعهتان مقابل المریخیه را چطور ميبیني؟

همه بازيها ســخت است چون اكثر تيمها بازيكنان قدرتمند و شــاخص خوبــي گرفتند اما تيم ما هم تيم خوبي اســت كــه ميتواند امتيازات ارزشمندي كســب كند. ما در بازي روز جمعه هم تمام تالشمان را ميكنيم تا بتوانيم شكست هفته اول را جبران كنيم و به پيروزي برسيم.

نکته جالبي که در بازي هفته اول وجود داشت این بود که در آنجا هم بازوبند کاپیتاني را به بازو داشتي...

به هر حال اين تصميمي است كه سرمربي تيم گرفته. كاپيتان اصلي تيممان و بازيكني كه 7، 8 ســال در اين تيم حضور دارد، محروم بود كه به خاطر همين ســرمربي تشــخيص داد بازوبند را به من بدهد.

فکر ميکني دلیــل انتخاب تو بهعنوان کاپیتان تیم چه بوده؟

به من گفتند چون در زمين به خوبي تيم را مديريت ميكنم، بازوبند را به تو میدهيم.

قبل از بازي از این مساله مطلع شدي یا اینکه از قبل ميدانستي؟

نه قبــل از بازي به من گفتنــد كه خيلي برايم عجيب بود. پس شوکه شدي...

خيلي، به هر حال وقتي به يك تيم جديد و يك كشور جديد ميآيي معموال اين اتفاق نميافتد اما در اينجا و آن هم در بازي سخت و حساسي كه مقابل الدوحه داشتيم ســرمربي تشخيص داد من كاپيتان باشم. وقتي قبل از بازي به من گفتند واقعا شــوكه شده بودم. كمي هم اســترس داشتم چون مسووليت و بار ســنگيني به دوشم افتاد اما خدا را شــكر همه چيز خوب پيش رفــت و كارم را خوب انجام دادم. فقط حيف كه نتوانســتيم در اين بازي برنده باشيم.

پس این کاپیتاني فقــط براي یك بازي بود؟

نميدانم. كاپيتان اول تيم، 2 هفته محروم اســت و هفته بعد هم حضور ندارد اما نميدانم در آن بازي هم من كاپيتان هستم يا نه.

چطور است که هر جاي ميروي کاپیتان هستي؟ در استقالل خوزستان کاپیتان بودي ، وقتي به پارس جم رفتي آنجا هم به تو بازوبند را دادند، االن هم در القطر کاپیتان شدي...

خودم هم از اين مســاله تعجب كردم. فكر ميكنم نخســتين بازيكني هستم كه به هر تيمي ميروم كاپيتان میشوم. شايد اين اتفاق يك ركورد در دنيا و تاريخ باشد (ميخندد).

شــاید واقعا همینطور باشد چون حتي زماني که علي دایي به ســایپا رفت، کاپیتان تیم ابراهیم صادقي بود...

پــس بايد منتظر ثبــت در كتاب ركوردها باشيم. (ميخندد)

پارس جنوبی هم در بازی هفته ششــم اســتقالل را شکســت داد. از پیروزی تیم سابقت چه حسی داری؟

واقعا خوشــحال ميشــوم. به هر حال من مدتي با اين تيم زندگي كردم و حس خاصي نسبت به آن دارم. با بردهايشان خوشحال ميشوم و شادي ميكنم. اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد.

فکر ميکنم نخستین بازیکني هستم که به هر تیمي ميروم کاپیتان میشوم. شاید این اتفاق یك رکورد در دنیا و تاریخ باشد. به هر حال وقتي به یك تیم جدید و یك کشور جدید ميآیي معموال این اتفاق نميافتد اما سرمربي تشخیص داد من کاپیتان باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.